Hovseter-beboere på Oslo vest: – Ikke trygt å vokse opp her

Barnefamilier som er tvunget til å bo i samme oppgang som personer med rusavhengighet, har dessverre opplevd flere dødsfall, inkludert overdoser og selvmord.
Foto: Victoria Åsne Holen Kinsella
Barn og unge på Hovseter er vitne til selvmord og overdoser, de frykter vold og tør ikke si hvor de kommer fra. Samtidig huser bydelen noen av Norges rikeste i Holmenkollen og Slemdal. Området skal prioriteres, sier både Høyre og AP lokalt.

Hovseter blir ofte betegnet som østkanten på vestkanten i Oslo. For mens ingen i Oslo tjener mer i gjennomsnitt enn innbyggerne i bydel Vestre Aker, er de sosiale forskjellene lokalt store. 

Og i blokkene på Hovseter bor noen av byens fattigste. Her er innvandrerandelen høy og det er bosatt mange flyktninger fra Syria og Ukraina. Andre har hatt store belastninger i livet og får behandling for rusmisbruk og psykisk sykdom. Mange bor i kommunale boliger fordi de er sårbare og har ikke mulighet til å skaffe seg egen bolig. Og siden kommunale boliger nærmest har blitt et knapphetsgode i Oslo, øker også utfordringene rundt bomiljøene. 

Selvmord og overdoser vanlig

– Barnefamilier som er tvunget til å bo i samme oppgang som personer med rusavhengighet, har dessverre opplevd flere dødsfall, inkludert overdoser og selvmord. Enda mer urovekkende er det at ungdom som har vært vitne til disse hjerteskjærende hendelsene, ikke har blitt tilstrekkelig fulgt opp i etterkant. Denne alvorlige situasjonen kaster lys på et system som ikke ivaretar sine mest sårbare innbyggere og mangler adekvate tiltak for å beskytte dem mot uakseptabel risiko, sier en av beboerne sier til Utrop som ønsker å være anonym.

Når Utrop besøker området, er det få som vil siteres med navn. Noen føler det vil komplisere forholdet til kommunen, som de er avhengige av å ha et godt samarbeid med. Men de fleste vil ikke si at de er fra Hovseter, fordi det er forbundet med stigma. Og de som har bodd i området lenge, sier at det har vært slik i flere tiår.

Alle er imidlertid enige om en ting: Dette er ikke et trygt sted å vokse opp for barn og unge. 

En mann sier han har vunnet en lang kamp mot boligkontoret for å få bo et annet sted i bydelen. Han har selv krigstraumer og mener området er for belastende både for han selv og sønnen, som da ikke våger å si hvor han kommer fra. 

Skjult rasisme og stigmatisering

For spesielt vanskelig sier ungdommene det er når klassekameratene bor i store villaer og i områder som de aller fleste opplever som noen av de tryggeste i byen. 

Flere snakker om skjult rasisme og at foreldre fra andre delbydeler ber barna om å styre unna området, fordi det er for farlig. Andre snakker om narkotikahandel, og at beboerne får besøk av rusmisbrukere fra det belastede rusmiljøet i sentrum. De sier også at det har vært knivstikking og at mange er redde for vold.

Men mest alvorlig sier flere at barn og unge utsettes for det de mener er traumatiske opplevelser. Og spesielt gjelder dette området rundt Hovseterveien 88. 

En ungdom bekrefter at han var vitne til et nylig begått selvmord. Og noen sier de så et selvmordsforsøk som politiet klarte å avverge med å sette inn ressurser og utstyr. 

På spørsmål fra Utrop om hvordan de takler dette og om de får tilbud om oppfølging, sier ungdommene at det skjer så ofte at de har utviklet en slags strategi der de bruker humor. Og at de heller trekker seg unna situasjoner, fordi de ikke vil blandes inn i noe. 

Det er også mange av de voksne som føler seg sårbare på grunn av manglende norskkunnskaper og lite kjennskap til systemet. Alle er imidlertid enige om at noen bør ta ansvar og forbedre situasjonen.

Å plassere narkotikamisbrukere i samme oppgang som barn og unge, er ikke noen god ide

Har blitt mer utrygt

Trygve Bauge bor i Hovseterveien 88, og har bodd i blokka i mange år. Han mener boforholdene er uakseptable, og at det har blitt verre de siste årene. 

– I en periode var de som bodde her for det meste innvandrerfamilier og aleneforeldre, og det var et mye tryggere bomiljø, sier Bauge til Utrop.

– Hvordan er forholdene i blokka i dag?

– Å plassere narkotikamisbrukere i samme oppgang som barn og unge, er ikke noen god ide, sier han. 

Bauge forteller blant annet om redde barn i blokka som føler seg veldig utrygge. 

– Når noen har så dyre vaner som narkotika er, blir det dessverre også tyverier og innbrudd, sier han.

Men slik mener han det blir når politikerne har bestemt at narkotikamisbrukere skal integreres mest mulig i det norske samfunnet.

Bauge vil imidlertid ikke stigmatisere noen og sier dette ofte er syke mennesker. 

– Flere trenger mer oppfølging og mer tilstedeværelse av støttepersonell, sier han.

Han er heller ikke fornøyd med hvordan bygget er vedlikeholdt, sikret og ivaretatt. For eksempel sier han at begge heisene sto i en hel uke og at han selv bor i niende etasje.

–  Hadde flere ressurssterke mennesker bodd her, hadde det nok blitt orden på sakene, sier Bauge.

Bydelen har undersøkt boforholdene Hovseterveien, men bydelen opplyser at denne ikke er klar før etter valget. Utrop har likevel fått tak i deler av rapporten.

Jobber for å forbedre situasjonen

Bydelsleder i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).
Foto : Pressefoto

Yngvar A. Husebye (H), leder i Vestre Aker bydelsutvalg, sier itil Utrop at lokalpolitikerne ikke er involvert i hvem som bor i de kommunale boligene.

– Det er bydelsadministrasjonens fagfolk som fordeler disse, og Boligbygg som kommunal etat som drifter boligene, sier Husebye.

Han sier at Høyre imidlertid er sterkt engasjert i å forbedre bosituasjonen for mange på Hovseter.

– Vi har tatt initiativ til en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å se på tiltak og virkemidler som kan avhjelpe. Og i tillegg er en større undersøkelse gjennomført og skal foreligge i rapportform denne høsten. Ut av denne vil vi trekke lærdom og iverksette tiltak, sier han.

Husebye mener også det er viktig å redusere konsentrasjonen av beboere som trenger oppfølging og er omsorgstrengende. Og sier at det er noe bydelen nå arbeider med. 

– Nye boliger og institusjonsforsterkede boliger oppført andre steder i bydelen tar noe tid, men det kommer, sier han. 

Og legger til slutt til at Høyre i sitt alternative budsjett i Oslo har satt av midler til en styrking av Hovseter som boområde. 

– Mens det rødgrønne byrådet har ikke kommet med en krone, enda de sitter med kommunekassen, sier Husebye.

I Hovseterveien 88 bor det blant annet rundt 40 barn og unge sammen med rusmisbrukere og mennesker med store psykiske helseutfordringer

Følger opp bomiljøet

Poul-Herman Deniz Bulow, leder for bolig og eiendom i Bydel Vestre Aker sier til Utrop at de kommunale boligene er spredt i bydelen, men en større andel av de ordinære kommunale boligene befinner seg i Hovseterområdet.

I Hovseterveien 88 bor det blant annet rundt 40 barn og unge sammen med rusmisbrukere og mennesker med store psykiske helseutfordringer. Er det innenfor handlingsrommet deres å ta hensyn til dette for å mulig begrense belastende oppvekstvilkår? 

– Boligene tildeles gjennom søknadsprosess og saksbehandling. Søkerne som blir tildelt kommunal bolig har økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at de ikke er i stand til å komme seg inn på det private boligmarkedet, sier Bulow. 

Han sier videre at i de fleste tilfeller er den vanskelige situasjonen midlertidig og at kommunal bolig da ikke er en varig løsning.

– I tildelingen tas det med i betraktningen hvilken påvirkning den enkelte innbygger kan ha på bomiljøet og hvilken påvirkning bosituasjonen kan ha på den enkelte leietaker. Bydelen har booppfølger/bomiljøarbeidere som bidrar til å skape et trygt bomiljø for alle, sier Bulow videre.

Kjenner dere til at barn og unge har vært vitne til flere overdoser og selvmord i år, er redde for vold og opplever bomiljøet som veldig utrygt?

– Bydelen er kjent med at dette har skjedd og at det noen ganger har vært i tilknytning til kommunale boliger og noen ganger har det vært tilknyttet boliger som ikke forvaltes av kommunen, sier Bulow.

Haster med tiltak

Live Bressendorf Lindseth medlem av Vestre Aker bydelsutvalg og lederkandidat for bydelsutvalget for Arbeiderpartiet.
Foto : Victoria Åsne Holen Kinsella

–  Bydelsutvalget kjenner godt til problemene i området, og jeg er også klar over belastningene som barn og unge utsettes for og derfor er vi i Arbeiderpartiet opptatt av at forholdene bedres, sier Live Bressendorf Lindseth til Utrop. 

Lindseth er medlem av Vestre Aker bydelsutvalg og lederkandidat for bydelsutvalget for Arbeiderpartiet.

– Bydelen har et underskudd på over 60 millioner kroner, noe som begrenser handlingsrommet betraktelig, sier hun. 

Og den dårlige økonomien mener hun kommer av at Vestre Aker har vært Høyre-styrt i mange år.

– Dyre kommersielle løsninger initiert av Høyre har tappet budsjettet, sier Lindseth og fortsetter:  

– Tjenester innen helse og barnevern er blitt satt på anbud til private leverandører samtidig som kommunale tjenester er blitt redusert. Dette må nå endres for å få budsjettet i balanse, sier hun.

Lindseth understreker at boforhold og levekår er prioriterte områder for lokalpartiet, og viser til at bydelsutvalget nylig behandlet en høringsuttalelse til Oslo kommunes strategi for å bekjempe sosiale forskjeller.

Vil ha løft i psykiatrien

Og å ha blokker hvor det utelukkende bor mennesker i en vanskelig situasjon som i Hovseterveien 88, mener hun er en uting. 

– Det byr på store utfordringer knyttet til bomiljø, og bidrar til dårligere oppvekstvilkår for barn og unge som bor der. Derfor haster det med avhjelpende tiltak for denne blokken, sier Lindseth.

Hun sier også at flesteparten av de kommunale boligene på Hovseter er lokalisert rundt torget, og at de ligger i heleide kommunale gårder. 

– Dette, kombinert med en opphopning av vanskeligstilte, gir en uholdbar sammensetning av beboere som skaper betydelig uro og utrygghet i bomiljøet, sier hun.

– Hvordan er forholdene i psykiatri og rusomsorg i Vestre Aker?

– De er en gruppe som har vært mest forsømt i vår bydel. Vi mangler egnede og tilrettelagte botilbud, sier hun 

Og hun mener det er nødvendig med et kraftig løft for å løse problemene både for denne gruppen og alle andre som bor i området.

– Det skal være trygt å bo i kommunale boliger på Hovseter, og det må bydelen være med å prioritere, sier Lindseth.

Utrop har bedt om innsyn i rapporten fra undersøkelsene av boforhold i Hovseterveien, men bydelen opplyser at denne ikke er klar før etter valget.

Vi har fått kopi av deler av rapporten via et anonym kilde.