PST: Likheter mellom høyreekstremister og ekstreme islamister

 
Foto: pinterest
PST skriver i en ny rapport om det høyreekstreme miljøet i Norge at det er flere likheter mellom høyreekstreme og ekstreme islamister.

Blant fellestrekkene Politiets sikkerhetstjeneste trekker fram er svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull skolegang, rusmisbruk og kriminalitet, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, og tilpasningsproblemer.

– Slike sårbarheter er også gjennomgående blant personer i ekstreme islamistiske miljøer i Norge, ifølge PST.

Funnene i rapporten bygger på sosioøkonomiske kjennetegn på 109 personer som er aktive i høyreekstreme miljøer i Norge og som ligger i PSTs registre. I 2016 ble det gjort et tilsvarende arbeid av PST på ekstreme islamister i Norge.

Utenfor arbeidslivet

86 prosent av de høyreekstreme i PSTs rapport er menn. To av tre er bosatt på Østlandet, men bare 7 prosent bor i Oslo. Nesten en av fem har kun grunnskoleutdanning og like mange har droppet ut av videregående. Fire av ti har gjennomført videregående og 13 prosent har gjennomført høyere utdannelse. Vel halvparten i PSTs utvalg står utenfor arbeidslivet.

– Det er påfallende at så mange i ekstreme miljøer står utenfor en arena, som generelt gir helsebringende effekter, skriver PST.

Svak tilknytning til arbeidslivet er også en tendens innen ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

– Kun et mindretall er bosatt i hovedstaden, noe som kan tyde på at grobunnen for høyreekstreme holdninger er noe lavere i storbyer enn i mer landlige strøk. En langt høyere andel ekstreme islamister er derimot bosatt i Oslo, skriver PST.

Mye vold

Hele 83 prosent av dem som inngår i analysen er registrert med kriminalitet. Mange har også begått voldsrelaterte lovbrudd.

– 41 prosent av utvalget har begått mindre alvorlig voldshandlinger, og 35 prosent har begått grov vold. 36 prosent er registrert for trusler, 32 prosent er anmeldt for brudd på våpenloven og 16 prosent for hatefulle ytringer

I tillegg er en høy andel (41 prosent) av de høyreekstreme i utvalget selv utsatt for voldshandlinger.

– De fleste er utsatt for mindre alvorlig vold som særlig knytter seg til utelivsvold og/eller angrep fra meningsmotstandere, ofte venstreekstreme, skriver PST.

Sakene som omfatter grovere vold er færre, men omhandler blant annet vold i nære relasjoner, kroppsskade og seksualisert vold.

Folk med bagasje

Filter Nyheter har tidligere intervjuet PST-sjef Benedicte Bjørnland om konklusjonene i rapporten.

– Dette er et representativt utvalg der vi har sett på sårbarhetsfaktorer før tidspunktet de ble radikalisert på. Dette er i stor grad sårbare enkeltindivider som kommer med en bagasje. De har overraskende lik bakgrunn som de personene vi ser har blitt radikalisert inn i ekstreme islamistiske miljøer, sier Bjørnland til avisen.

PST trekker fram innvandring som en viktig mobiliseringsfaktor:

– Asyltilstrømningen er en viktig mobiliseringsfaktor for miljøet. Graden av innvandring vil sannsynligvis påvirke radikaliseringen til høyreekstremisme i Norge også i tiden fremover, heter det i rapporten.

(©NTB)