Stortingsmelding om det flerkulturelle Norge

Stortingsmeldingens utgangspunkt er at det norske samfunnet består av en sammensatt befolkning med ulik bakgrunn, etnisitet, religion, kultur, språk og levemåte, og at dette både er naturlig og ønskelig.

Stortingsmeldingen skal ikke omhandle områder som mottak, bosetting og norskopplæring. I stedet skal meldingen fokusere på utfordringer som oppstår når befolkningen blir innbyrdes mer forskjellig, og regjeringen ønsker å opprettholde fellesskap og deltakelse.

Kom med innspill!

Regjeringen ønsker at interesserte skal kunne få bidra med kommentarer og innspill. Det kan være forslag til saksområder og problemstillinger, eller gode erfaringer og løsningsforslag på vanskelige spørsmål og dilemmaer.

Kommunal- og regionalministeren har blant annet invitert forskere, praktikere fra kommune-Norge og innledere fra Regjeringens dialogkonferanse som ble avholdt i august 2002, til ulike idéseminar. På idéseminarene ble blant annet følgende spørsmål stilt:

Hvilke utfordringer står Norge overfor som et flerkulturelt samfunn, og hvordan bør vi løse disse utfordringene?

I hvor stor grad skal samfunnets offentlige tjenester tilrettelegges og tilpasses en befolkning som består av mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn, for eksempel i forhold til eldreomsorg, helsesektor, skole osv?

Hva er et privat anliggende, og hva bør og kan styres?

På hvilke områder er ulikhet ønskelig og uproblematisk, og på hvilke områder bør vi etterstrebe likhet?

Hva bør offentlige myndigheter ta ansvar for, og hva bør være opp til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner?

I hvor stor grad skal man stille krav om at nyere etniske minoriteter og innvandrere skal tilpasse seg rådende normer, skikker og regler?

Hva bør man kreve av majoritetsbefolkningen i møte med minoriteter?

Regjeringen ønsker dine kommentarer og synspunkter på de ovennevnte spørsmål. Du er også velkommen til å gi innspill på og kommentere andre forhold du er spesielt opptatt av og som du mener Regjeringen bør ta med seg i arbeidet med stortingsmeldingen.

Send inn dine kommentarer på e-post: [email protected]