Stort veiledningsbehov i saker om sosial kontroll

Flere kontakter Bufdir i saker som gjelder negativ sosial kontroll (Illustrasjonsbilde: Scanstock).
Stadig flere tar kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Antallet saker som gjelder barn gikk opp fra 39% i 2017 til 45,5 % i 2018. Det var også en stor økning i antall saker fra privatpersoner, viser tall fra en ny årsrapport, ifølge bufdir.no.

Kompetanseteamet i 595 enkeltsaker i 2018, og i de fleste var hovedbekymringen trusler/vold (22 %), ufrivillig opphold i utlandet (15,5 %), mistanke om gjennomført tvangsekteskap (15 %) og frykt for tvangsekteskap (12,3 %). 

Knyttes til utlendingssaker

Av saker som gjaldt mistanke om gjennomført tvangsekteskap eller gjennomført tvangsekteskap var flest knyttet til utlendingssaker (søknader om familieinnvandring). Flesteparten av sakene i 2018 gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Somalia, Irak, Syria og Afghanistan. 

Fire saker gjaldt personer med etnisk norsk landbakgrunn. En av disse sakene handlet om negativ sosial kontroll i en lukket kristen menighet.

Tallene viser også en nedgang i saker om kjønnslemlestelse, fra 36 enkeltsaker (seks prosent) i 2017 til 22 enkeltsaker (3,7 prosent) i 2018. 

Fokus på utsatte

I saker som gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold vil sikkerhet alltid være et viktig fokus enten den utsatte er over eller under 18 år. Trusselnivået i sakene vil ofte være høyt, og hjelpeapparatet står overfor vanskelige vurderinger og beslutninger som kan få store konsekvenser for den utsatte. 

– I saker som gjelder æresrelatert vold er det høyt trusselnivå, sier Bufdir-direktør Mari Trommald.
Foto : Tine Poppe

– Når familiens ære er i ferd med å gå tapt, er det mye som står på spill for familien. Det vil da ofte være forventet eller et krav fra familien at det må reageres mot den som har eller kan komme til å vanære familien. Dette er faktorer som kan føre til et høyt trusselnivå, og som det er viktig å ta i betraktning når trusselvurdering skal utarbeides og sikkerhetstiltak iverksettes, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, som koordinerer Kompetanseteamet.

Klikk her for å lese rapporten

FAKTA

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet og utsatte personer i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll eller andre former for æresrelatert vold. Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning til de som tar kontakt og å bidra til kompetanseheving om temaene i tjenestene.

Teamet er tverretatlig, med representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).