Justisdepartementet bes endre ulovlig instruks om familieinnvandring

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge, sier sivilombud Hanne Harlem.
Foto: Stortinget
Sivilombudet mener Justisdepartementet instruks om å stanse alle søknader om familieinnvandring, er lovstridig og ber om at den endres.

Instruksen er i strid med retten til familieinnvandring og forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid, skriver Sivilombudet i en pressemelding.

Instruksen kom fra departementet etter at det ble opprettet en tilbakekallssak, noe som skjer når norske myndigheter mistenker at en person har gitt uriktig informasjon og dermed har fått oppholdstillatelse på uriktig grunnlag.

Å stanse alle søknader uten individuell vurdering er lovstridig

Å rutinemessig stanse alle søknader om familieinnvandring fordi det er opprettet en tilbakekallssak, er i strid med bestemmelsene om rett til familieinnvandring og forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid, sier Sivilombudet.

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge, sier sivilombud Hanne Harlem.

Lang saksbehandlingstid kan føre til at søkerne mister denne rettigheten i lang tid. Det igjen kan være en brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), påpeker Harlem.

Dette har rammet et stort antall mennesker siden 2019, kommer fram i en rapport fra Sivilombudet.

Harlem har bedt om tilbakemelding på hvordan departementet vil følge opp sakene innen 1. februar 2024.

Manglende utstedelse av reisebevis er i strid med flyktningkonvensjonen

– Å ikke få behandlet og innvilget søknad om reisebevis betyr i praksis at en flyktning over lang tid ikke har gyldig legitimasjon. Det kan føre til flere ulemper, for eksempel at han eller hun ikke får opprettet BankID eller mobilabonnement. Et reisebevis har derfor stor betydning for flyktningenes muligheter til å delta i samfunnslivet, sier Hanne Harlem.

– Flyktningkonvensjonen bestemmer at flyktninger som har lovlig opphold i Norge, har krav på reisebevis. Så lenge man har oppholdsrett i Norge etter utlendingsloven, har flyktningen derfor krav på å få utstedt reisebevis, uavhengig av om det er åpnet en tilbakekallssak. Justis- og beredskapsdepartementets instruks om at søknader om reisebevis skal stilles i bero, er derfor i strid i utlendingsloven og flyktningkonvensjonen.

Fakta om saksbehandlingstid i UDI

  • I perioden 2019-2022 behandlet UDI ca. 6100 tilbakekallssaker. 3000 av disse ble avsluttet uten tilbakekall.
  • Av de 3100 som fikk tillatelsene sine tilbakekalt, fikk omtrent 1400 personer nye tillatelser.  Med andre ord endte kun ca. 25% av alle sakene med at den som bodde i Norge mistet oppholdsretten.
  • Per desember 2022 lå nesten 600 saker ubehandlet fordi det var åpnet sak om tilbakekall. Disse hadde i snitt ventet opp mot 600 dager.
  • Barn var søkere i 200 av sakene som lå ubehandlet. Pr. desember 2022 hadde barna ventet i gjennomsnitt 530 dager. 30 av disse hadde ventet i mer enn 1300 dager.

Kilde: Sivilombudets undersøkelser