Opplæring for voksne innvandrere

Rett til videregående og grunnskoleopplæring for voksne gjelder også innvandrere, og de som mangler norskferdigheter.

Opplæring i norsk med samfunnskunnskap er for mange den første innføringen i norsk språk og om det norske samfunnet.

I følge rundskriv fra Utdannings- og forskningsdepartementet er er det mulig å bruke opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere i kombinasjon med grunnskoleopplæring.

Det er også mulig å kombinere opplæring i norsk med samfunnskunnskap med opplæring gitt i samsvar med Læreplan for videregående opplæring. Den opplæringen som gis i samsvar med læreplanene, dekkes av rammeoverføringene til kommunen eller fylkeskommunen.

-Vi har fått spørsmål om hvor mye av opplæringen som skal gis innenfor rammen av norsk med samfunnskunnskap, og hvor mye som skal gis som tilrettelagt norskundervisning i det respektive skoleslag. Vi ser det ikke som mulig å trekke en absolutt grense, siden dette bl.a. vil avhenge av deltakernes utdanningsbakgrunn. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig at den grunnleggende opplæringen i norsk med samfunnskunnskap gis som en forberedelse til grunnskole eller videregående opplæring, f eks som intensiv opplæring, i følge UFD.

Departementet vil understreke at det er viktig at opplæringen tilrettelegges slik at deltakerne etter hvert får grunnlag for å følge opplæringen i de andre fagene på norsk.

Opplæringstilbudene kan ikke kombineres for deltakere som har tatt ut den timerammen de kan få i norsk med samfunnskunnskap. Disse deltakerne må få den nødvendige og tilrettelagte norskopplæringen i grunnskolen eller videregående opplæring.