Ny rapport om sosial kontroll: – Styrk mangfoldsrådgiverne

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn, forteller at det var den forrige regjeringen som sto for den drastiske økningen av gebyr for å få norsk statsborgerskap

Rapporten «Negativ sosial kontroll på skolen» omhandler negativ sosial kontroll som utøves mellom elever og jevnaldrende i skolesammenheng. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra IMDi.

– Rapporten gir oss ny og relevant kunnskap om negativ sosial kontroll på skolen og innsikt i elevenes opplevelse. Den viser viktigheten av å jobbe forebyggende, blant annet gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring, med mål om å skape trygge og inkluderende skolemiljøer, sier Rieber-Mohn.

Noen av funnene i rapporten:

Negativ sosial kontroll på skolen skjer på ulike måter for ulike grupper av elever.

I mange tilfeller fungerer skolen som en forlengelse av andre arenaer i elevenes liv, slik at kontrollen de opplever på skolen, er en videreføring av kontroll de opplever andre steder. Dette kan være i familien, blant andre med samme landbakgrunn eller i trossamfunnet/menigheten.

I andre tilfeller kan kontrollen oppstå på skolen uten at det nødvendigvis inngår trusler eller bekymring for at adferd rapporteres til familie eller miljø utenfor skolen.

Skolen kan også oppleves som et viktig fristed for mange elever som opplever negativ sosial kontroll i familien eller minoritetsmiljøet de tilhører.

Anbefaler å styrke mangfoldsrådgiverne

IMDI har i dag mangfoldsrådgivere ned spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som er utplassert på videregående og ungdomsskoler i alle landets fylker.

Rapporten anbefaler om å styrke ordningen.

– IMDi har god erfaring med mangfoldsrådgiverordningen og ser verdien av at de jobber tett på skole og elever med forebyggende og kompetansehevende tiltak. Vi styrker nå ordningen med seks nye stillinger, sier Rieber-Mohn.

Link til rapporten