Innvandrerungdom sliter med spilleproblemer

En ny studie viser at et stort flertall av norsk ungdom spiller på pengespill. I alt 3,2 prosent av ungdommene i utvalget viste klare tegn til å ha spilleproblemer. Dette er et lavt anslag gitt de strenge kriteriene som ble benyttet. Blant ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er denne andelen nesten 6%.

På oppdrag fra Lotteritilsynet har forskerne Ingeborg Rossow ved forskningsinstituttet NOVA og Marianne Hansen fra Blå Kors Senter utført en studie om pengespill og pengespillproblemer blant ungdom.

I alt 3,2 prosent av ungdommene i utvalget viste klare tegn til å ha spilleproblemer. Blant ungdom med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn er denne andelen nesten 6%. Dette er et lavt anslag gitt de strenge kriteriene som ble benyttet, i følge forskerne bak studiet.

Ungdom med pengespillproblemer har i all hovedsak de samme kjennetegn som ungdom flest som spiller på pengespill. De er som regel gutter (5 av 6), de kommer oftere fra lavinntektsfamilier, og kommer noe oftere fra familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

– Det er vanskelig på
bakgrunn av denne studien å gi en god forklaring på hvorfor andelen
er høyere i denne gruppen. Noe av forklaringen kan være at
spilleautomater er mer tilgjengelig i områder av Oslo hvor det bor
mange innvandrerfamilier (østlige bydeler), men det er godt mulig at
det også er flere andre forhold som kan forklare denne forskjellen, sier Ingeborg Rossow, forsker ved NOVA.

Rossow peker på studien er basert på et utvalg av elever fra 73 skoler fordelt over hele landet der kun 8 av skolene er i Oslo.

Videre viser studien at ungdom som spiller ofte, og ungdom med pengespillproblemer oftere er involvert i kriminelle aktiviteter enn annen ungdom, de har også et høyere alkoholkonsum og mer erfaring med illegale rusmidler, de er mer depressive, har oftere gjort selvmordsforsøk og utsettes ofte for mobbing.

Spill på gevinstautomater er det pengespillet som er mest utbredt, det står for en tredjedel av det totale spilleomfanget blant ungdom.

Til tross for 18-års aldersgrense på denne type spill er spill på gevinstautomater like utbredt blant ungdommer under 18 år som blant dem over 18, og nærmere en av fem ungdommer spiller ukentlig eller oftere. Funnene viser at ungdom under 18 år spiller for om lag 170 millioner kroner i året på gevinstautomater.

Rapporten peker avslutningsvis på noen implikasjoner av funnene for forebyggende tiltak, behandling og videre forskning. Av kontrollpolitiske tiltak vil en bedre håndheving av aldersgrenser kunne være ett viktig virkemiddel for å begrense omfanget av pengespill og pengespillproblemer blant ungdom. Det vil være behov for en betydelig styrking av kompetanse og kapasitet for behandling av unge med spilleproblemer. Dette må også sees i sammenheng med at svært mange ungdommer med spilleproblemer også har andre alvorlige problemer. Det vil i også være viktig å bedre kunnskapsgrunnlaget for utvikling av forebyggende tiltak og behandling.

Les hele rapporten: Underholdning med bismak