Utlendingsnemnda fikk medhold

En dom i Oslo tingrett slår fast at ulik praksis mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) ikke gjør et vedtak ugyldig.

Dommen som nylig ble avsagt i Oslo tingrett, slår fast at selv om UDI og UNE i dag har forskjellig praksis, fører ikke denne divergensen til at vedtaket blir ugyldig. “Det finnes ingen eksempler i rettspraksis på at et vedtak i et organ er kjent ugyldig på grunn av praksis i et annet organ enn den som fattet vedtaket. Vedtaket må vurderes ut i fra UNEs praksis”, heter det i domsavsigelsen fra Oslo tingrett.

“Da UNE ble opprettet, var forutsetningen at den skulle være politisk uavhengig i enkeltsaker. Den har ikke instruksjonsmyndighet over UDI i enkeltsaker. Av den grunn kan praksis i enkeltsaker variere. Dette er en lovgiverskapt situasjon. Når man skal vurdere forskjellsbehandlingen, tar man utgangspunkt i saker som er avgjort av samme organet, og det forhold at et sideordnet organ fører en annen praksis, er i utgangspunktet ikke en usaklig forskjellsbehandling”, heter det i domsavsigelsen.

“I dette tilfellet er UNE klageorgan og slik sett et overordnet organ i forhold til UDI. Det faktum at disse organene i dag praktiserer flyktningbegrepet i flyktningkonvensjonen artikkel 1A ulikt, og som er en direkte årsak til at saksøker føler saksbehandlingen for sitt vedkommende som en forskjellsbehandling/urimelighet, er etter rettens syn ikke tilstrekkelig til å fastslå at det rettslige sett foreligger en usaklig forskjellsbehandling. Hvor hensiktsmessig og fornuftig denne ulike praksisen er, er et annet spørsmål som retten ikke kommer nærmere inn på”, heter det i domsavsigelsen fra Oslo tingrett.