Ungdom knytter innvandrere til vold

Ungdom i Drammen mener innvandrere står bak mye av voldshandlingene som blir begått i byen.

Dette kommer fram i en undersøkelse utført av Norsk institutt for by- og regionforskning, som vil bli presentert ved Drammen høyskolesenter i går.

Forskerne Thomas Haaland og Yngve Carlsson har gjennomført en spørreundersøkelse av 16-åringer i Drammen og Kristiansand, hvor spørsmålene gikk på de unges erfaringer med rusmidler, trusler og vold i tillegg til deres holdninger til innvandrere.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i de to byene 2002 og i 1999, og forskerne sammenligner materialet fra de to årene.

Thomas Haaland sier at det bemerkelsesverdige i Drammen er at mange av ungdommene i byen hevder at personer med fremmedkulturell bakgrunn står bak mye av volden som blir utøvd.

– Veldig mange av de norske 16-åringene hevder at det har vært en eller flere innvandrere som har stått bak voldsutøvelsene de har vært involvert i.

I 33 prosent av alle voldstilfellene påstår ungdommene at innvandrere står bak. Dette er et mye høyere tall en det vi ser fra undersøkelsen av ungdommene i Kristiansand, sier Haaland.

I tillegg oppgir hvert fjerde offer i voldssaker at volden de ble utsatt for var rasistisk motivert. Med andre ord at offeret ble utsatt for voldshandlingen på grunn av hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn.

Forskeren mener den viktigste forklaringen drammenungdommens negative holdningen til innvandrere er antall voldssaker i byen.