Foreslår at NORAD innlemmes i UD

Dagens bistandsforvaltning har åpenbare mangler og bør omorganiseres, mener en ekspertgruppe. Etter å ha vurdert to alternative nye modeller – én hvor det meste av forvaltningen samles i et styrket NORAD og én hvor NORAD integreres i UD, går gruppen inn for sistnevnte.

Hovedargumentet for å integrere det statlige fagdirektoratet NORAD i UD er at bistanden de siste årene har blitt mer politisert og at det derfor er behov for økt samkjøring av norsk bistand og norsk utviklingspolitikk for øvrig.

– Både på landnivå og i multilaterale fora ser vi en sterkere vektlegging av politisk dialog. Dette tilsier at kraftsamlingen av bistanden bør ligge tett opptil der de politiske beslutningene tas, sier leder av evalueringsarbeidet, Per Øyvind Bastøe til Bistandsaktuelt.

Han mener skillet mellom politikk og implementering ikke gjenspeiles i dagens forvaltning.

– Dette skillet er ikke tydelig i dag, og vi ser at det bedrives politikk og implementering i både UD og NORAD, sier Bastøe.
Han understreker at en integrasjon bare kan lykkes hvis UD gjennomfører en radikal organisasjonsendring.

– Det er påkrevd at departementet blir grundig forenklet og fornyer sin struktur og arbeidsformer. Vi anbefaler likevel å beholde dagens system med to ministre, sier Bastøe.