UDI har fordelt 30 millioner til introduksjonstiltak

For å støtte opp om innføring av introduksjonsprogram i kommunene, har UDI fordelt vel 30 millioner kroner til prosjekter i 155 kommuner.

Introduksjonsloven som skal tre i kraft vil pålegge alle kommuner å innføre introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

UDI i årene 1998-2001 gitt støtte til forsøk med introduksjonsprogram i 26 kommuner. I oktober 2002 ble det lyst ut ytterligere 30 mill kr for å stimulere kommunene til å ta i bruk introduksjonsprogram, og til å prøve ut nye tiltak som kan bidra til at innvandrere kommer raskt ut i arbeid eller utdanning.

UDI mottok søknader fra 130 kommuner om i alt kr 89 350 501 i støtte. Ytterligere 57 kommuner er inkludert i interkommunale prosjekter. Dette bringer det totale antallet søkerkommuner opp i 187, i følge tall fra UDI.

Til sammenligning er 340 kommuner anmodet av UDI om å bosette flyktninger i 2003.

UDI har innvilget om lag 30 millioner til prosjekter i 107 kommuner. 19 interkommunale prosjekter inkluderer ytterligere 48 kommuner. I alt har da UDI innvilget støtte til innføring eller videreutvikling av introduksjonsprogram i 155 kommuner. Enkelte større kommuner har fått støtte til flere introduksjonsprosjekter. Det er for eksempel gitt støtte til prosjekter i 16 bydeler i Oslo. UDI avslo søknadene fra 23 kommuner.

Midlene er fordelt regionalt i samsvar med måltall for bosetting. Det innebærer en konsentrasjon om sentrale strøk på Østlandet. Innenfor hver region er prosjekter i større kommuner og interkommunale prosjekter prioritert.

Flere erfarne kommuner ønsker å fungere som fadderkommuner for nabokommuner. I tillegg er det flere eksempler på mindre kommuner som har gått sammen om interkommunale prosjekt som skal utarbeide felles regelverk, samordne tjenestetilbudet og lage et felles opplegg for effektiv bruk av ressurser for introduksjonsordningen.

Lovforslag

Regjeringen fremmet i desember 2002 forslag om en ny lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) ( Ot.prp. nr. 28 (2002-2003)). Lovforslaget skal etter planen behandles av Stortinget våren 2003.

Ifølge lovforslaget skal nyankomne innvandrere få et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram av kommunen snarest mulig etter bosetting i kommunen. Den nye loven vil lovfeste en ordning som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Formålet med lovforslaget er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Hensikten er videre å gi kommunene en bedre rettslig ramme i sitt integreringsarbeid overfor nyankomne innvandrere. Lovforslagets målgruppe er i hovedsak flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse gruppene. Disse skal ha rett og plikt til å delta i programmet.

Det foreslås at loven skal tre i kraft som en frivillig ordning for kommunene fra 1. september 2003, og som en obligatorisk ordning fra 1. september 2004.