Ingen deltakelse- ingen stønad

Kommunal- og reginaldepartementet sender nå på høring reglene i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning.

Deltakere på introduksjonsordningen har rett til utbetaling av introduksjonsstønad under programmet. Personer som deltar skal også ha krav på en bestemt økonomisk ytelse – introduksjonsstønad.

Introduksjonsstønaden eller lønnen er foreslått satt til to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Stønaden knytter seg til den enkelte, uavhengig av familiesituasjon. Stønaden er videre utgiftsuavhengig i forhold til den enkelte.

Illegitimt fravær skal medføre trekk lønnen. Med illegitimt fravær menes fravær det ikke er gitt tillatelse til eller fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner. Departementet foreslår at programdeltakere ved langvarig legitimt fravær skal kunne tilstås permisjon uten introduksjonsstønad.

Reglene skal være mest mulig lik de forhold som gjelder i arbeidslivet.

Deltakerne skal gjennom deltakelse i introduksjonsprogrammet bli kjent med reglene i arbeidslivet, noe som kan sikre en lettere overgang til arbeidslivet. I tillegg er det viktig å ivareta hensynet til kontinuitet og forutsigbarhet ved programdeltakelsen. For deltakere uten andre midler til livsopphold enn introduksjonsstønaden, vil det ikke være formålstjenlig dersom de ved kortvarig sykdom skulle måtte henvises til sosialhjelp.

Sammendrag av utkast til forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning:

Kapittel 1

Kapittel 1 i forskriften inneholder bestemmelser om formål og virkeområde. Reglene i forskriften skal bidra til å sikre forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet og effektiv framdrift for den enkeltes deltakelse i introduksjonsordningen.

Kapittel 2

Reglene i kapittel 2 omhandler fravær den enkelte programdeltaker måtte ha på grunn av egen sykdom. Kortvarig fravær som skyldes egen sykdom og som vedkommende programdeltaker dokumenterer med egenmelding eller legeerklæring, medfører ikke reduksjon i introduksjonsstønaden. Den enkelte programdeltaker har rett til å bruke egenmelding for opptil tre kalenderdager om gangen. Dersom fraværet blir langvarig, kan kommunen treffe vedtak om at retten til introduksjonsstønad bortfaller, selv om fraværet dokumenters ved legeerklæring. I slike tilfeller har vedkommende rett til permisjon uten introduksjonsstønad i opptil ett år. Merknadene til de enkelte bestemmelsene i kapittel 2 utdyper reglenes innhold.

Kapittel 3

Reglene i kapittel 3 omhandler rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad ved barns eller barnepassers sykdom. Kortvarig fravær som skyldes barns eller barnepassers sykdom og som vedkommende programdeltaker dokumenterer med egenmelding eller legeerklæring, medfører ikke reduksjon i introduksjonsstønaden. Den enkelte programdeltaker har rett til å bruke egenmelding for opp til tre kalenderdager om gangen. Dersom fraværet blir langvarig kan kommunen treffe vedtak om at retten til introduksjonsstønad bortfaller, selv om fraværet dokumenters ved legeerklæring. I slike tilfeller har vedkommende rett til permisjon uten introduksjonsstønad i opp til ett år. Merknadene til de enkelte bestemmelsene i kapittel 3 utdyper reglenes innhold.

Kapittel 4

Reglene i kapittel 4 omhandler rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad under svangerskap og ved fødsel. I dette kapittel gis den enkelte rett til fri under svangerskap og i forbindelse med fødsel og amming. Hva angår antall fridager innebærer reglene i dette kapittel en tilpasning av det som gjelder i arbeidslivet. Tilpasningen har sammenheng med introduksjonsordningens formål. Merknadene til de enkelte bestemmelsene i kapittel 4 utdyper reglenes innhold.

Kapittel 5

Reglene i kapittel 5 omhandler permisjon fra deltakelse i introduksjonsprogram. Etter § 5-1 kan den enkelte kommune etter eget skjønn tilstå velferdspermisjon med introduksjonsstønad. Etter §§ 5-2 og 5-3 har den enkelte programdeltaker i visse situasjoner rett til permisjon fra deltakelse i introduksjonsprogram uten introduksjonsstønad. Hva angår permisjonens lengde innbærer reglene i § 5-3 en tilpasning av det som gjelder i arbeidslivet. Tilpasningen har sammenheng med introduksjonsordningens formål. Merknadene til de enkelte bestemmelsene i kapittel 5 utdyper reglenes innhold.

Kapittel 6

Reglene i kapittel 6 omhandler helge- og høytidsdager og ferie. I tillegg til de alminnelige fridagene har programdeltakere som ikke hører til Den norske kirke rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opp til to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Den enkelte kommune skal fastsette ferie for programdeltakere. Den enkelte programdeltaker har rett til introduksjonsstønad i ferien.

Kapittel 7

Kapittel 7 omhandler programmets varighet, saksbehandlingsregler og ikrafttredelse av forskriften.