940 000 kroner fordelt til innsats mot tvangsekteskap

Barne- og familiedepartementet har nå fordelt 940 000 kroner til ni organisasjoner som arbeider mot tvangsekteskap.

Tilskudd er gitt til ulike prosjekter med sikte på forebyggende arbeid gjennom informasjon, holdningsskapende innsats og hjelp til enkeltpersoner.

Tildelingen kommer i tillegg til 1,3 millioner kroner som departementet tidligere har bevilget til videreføring av tre prosjekter for kriseberedskap i enkeltsaker. Tildelingen varierer fra 20 000 til 300 000 kroner. Det største beløpet er innvilget til MiRA-senteret.

To søknader er ikke imøtekommet. Siden det allerede er opprettet en riksdekkende kontakttelefon mot tvangsekteskap vil departementet ikke gi tilskudd til opprettelse av andre kontakttelefoner. BFD støtter heller ikke hele prosjektlederstillinger, men gir noe tilskudd til deltid, timeavlønning eller frikjøp av personer. Midlene er ellers ment å gå til frivillige organisasjoner, og søknader fra kommuner blir ikke imøtekommet.

Søknadene fra de 11 organisasjonene som nå er behandlet gjelder i stor grad videreføring av tidligere etablerte prosjekter. I tillegg har krisesenteret for kvinner i Vest-Finnmark søkt om støtte til å arrangere en temadag, og den internasjonale menigheten Minhaj-ul-quran om midler til forebyggende arbeid.

I 2002 mottok BFD en ekstrabevilgning over Revidert nasjonalbudsjett til innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Disse ekstra midlene har BFD ikke til rådighet i år, og rammen for tilskudd er derfor vesentlig lavere enn i 2002. Dette innebærer at alle som har fått tildelt midler, får mindre støtte enn de har søkt om – og mindre enn i fjor. Bare MiRA-senteret får opprettholdt fjorårets støttebeløp – til sitt flerårige prosjekt både med hjelp og veiledning i enkeltsaker, og informasjon og holdningsskapende arbeid.