Bedre tilbudet til enslige mindreårige

0Shares

En arbeidsgruppe med representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Barne- og familiedepartementet (BFD), Finansdepartementet (FIN), Justisdepartementet (JD) og Utlendingsdirektoratet (UDI), har vurdert flere ulike løsninger for å bedre tilbudet for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det prøves ut en modell med kjernekommuner for et mindre antall kommuner, i kombinasjon med et styrket statlig mottakssystem. De enslige mindreårige mottas og utredes av et barnefaglig team i kjernekommunene for å klarlegge hvilke behov de har. Deretter bosettes de enten i kjernekommunene, eller i omkringliggende kommuner som har forpliktende avtaler med kjernekommunene.

En ny vergeordning for enslige mindreårige som kan erstatte, eller komme i tillegg til, dagens vergeordning blir også vurdert.