Norskopplæring av innvandrere overføres til KRD

0Shares

Bakgrunnen for overføringen er den tette sammenhengen mellom det generelle arbeidet for innvandrere som nylig er kommet til landet og norskopplæringen.

Opplæring i norsk og samfunnsfag er et sentralt virkemiddel for å bistå nyankomne innvandrere med å finne seg til rette i Norge, og sikre like muligheter til deltagelse. Dette er en viktig grunn til at ordningen nå legges til KRD. UFD skal fortsatt ha det faglige ansvaret blant annet for læreplanutvikling. I tråd med sektoransvarsprinsippet vil også UFD beholde det generelle ansvaret for utdanning for denne gruppen, det vil si ansvaret for grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning.

For tiden leder KRD et prosjekt som ser på endringer i norskopplæringsordningen. Prosjektet ser blant annet på muligheten av å innføre obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utreder forslag til endringer i finansieringsordningen. Etter dagens ordning tilbyr kommunene norskopplæring til innvandrere som har opphold utover tre måneder i landet. Undervisningen er frivillig og gratis, og kommunene får refundert sine utgifter etter bestemte satser.

Forslaget om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere vil utgjøre rammen for introduksjonsarbeidet med nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Opplæringen i norsk og samfunnsfag vil utgjøre en sentral del av programmet.