Religion og livssyn krever unntak

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet har nå sendt ut et høringsbrev til berørte instanser om dette.

En ny lov mot etnisk diskriminering skal bli fremmet neste år. Lovforslaget vil omfatte et forbud mot å diskriminere på grunnlag av etnisitet, religion eller livssyn, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk og hudfarge.

For diskrimineringsgrunnlagene religion og livssyn antas det å være et særskilt behov for unntak fra diskrimineringsforbudet.

Departementets forslag til løsning er todelt. Det foreslås at lovens forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn ikke skal gjelde for indre forhold i trossamfunn.

I tillegg vil loven inneholde en generell unntaksbestemmelse som omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene, herunder religion og livssyn. Det følger av denne bestemmelsen at handlinger som har et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende, er tillatt. Handlingen må også være nødvendig i forhold til formålet.

Kommunal- og regionaldepartementet sender ut et høringsbrev til berørte instanser.