Kritisk til ny asylordning

0Shares

et brev til kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H), kritiserer foreningens leder Helge Aarseth saksbehandlingsprosedyrene som er innført og måten prosedyrene er satt i verk, uten noen form før ordinær høring eller innhenting av synspunkter fra organisasjoner som arbeider opp mot behandling av asylssøknader.

– Vi reagerer meget sterkt på at det i en så viktig sak som dette, hvor det gjennomføres en viktig kursendring i asylssøkeres rettigheter, ikke har vært noen høring forut for innføringen av 48-timersprosedyrene, sier Arild Humlen til Dagbladet.no.

Den Norske Advokatforening har følgende ankepunkter mot nyordningen:

*Det kan være vanskelig å innhente, fremskaffe eller tilveiebringe nødvendig dokumentasjon eller bevis til støtte for søkernes påberopte grunnlag for asyl innen for en tidsperiode på 48 timer.

*Det kan være vanskelig å etablere et tilstrekkelig tillitt og trygghetsforhold mellom advokat og asylsøker i løpet av to døgn. Dermed kan også viktige elementer i søknadsgrunnlaget gå tapt.

*Rask behandling kan føre til økt risiko for standariserte behandlinger, som ikke i tilstrekkelig grad sikrer individuell behandling.

*Asylsøkere mangler en rett til domstolsprøving og utsatt iverksettelse av eventuelle negative vedtak med den nye 48-timersordningen.