Arbeidstillatelse for nye EU land

0Shares

De som leverer inn søknad etter det nye regelverket er fritatt for gebyr, men søknaden vil ikke bli avgjort før 1. mai.Regjeringen har varslet at den ønsker overgangsregler som begrenser den frie bevegeligheten for arbeidstakere i en periode. En proposisjon med forslag til nødvendige endringer av utlendingsloven ble lagt fram for Stortinget 19. mars.
Forslaget innebærer at overgangsordninger skal gjelde for arbeidstakere fra de nye medlemslandene unntatt Kypros og Malta. Dersom Stortinget vedtar lovendringene vil endringene tre i kraft samtidig som EU/EØS utvides 1. mai.

Behandlingen av søknader om arbeidstillatelse for personer som ikke er medlem av EU/EØS behandles etter regelverket for tredjelandsborgere.
I dag betaler disse kroner 600 i gebyr for å få behandlet sin søknad. De som ønsker en søknad behandlet etter tredjelandsregelverket, kan få det. Disse søknadene vil ikke stilles i bero i påvente av regelendringene, men søknader som ikke er behandlet innen 1. mai, vil bli behandlet etter de nye overgangsreglene.