Regjeringen foreslår å senke den nedre strafferammen for utvisning

0Shares

– Lovforslaget vil i større grad beskytte dem som er utsatt for vold og trakassering av utlendinger i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Det er et særlig behov for en slik sanksjon i familievoldssaker. Men hensikten med forslaget er også å beskytte mot umotivert vold og blind vold. Lovendringen skal også beskytte mot annen alvorlig kriminalitet. Jeg vil understreke at forslaget ikke innebærer noen endringer i skrankene for utvisning, og at det alltid må vurderes om utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep.

I dag kan en utlending med arbeids- eller oppholdstillatelse utvises for straffbare handlinger med en strafferamme på ett år eller mer. En utlending som har eller som fyller vilkårene for bosettingstillatelse, kan utvises for straffbare handlinger med en strafferamme på tre år eller mer. Regjeringen mener det er behov for at den nedre strafferammen for utvisning av en utlending senkes. Forslaget har sin bakgrunn i familievoldsrapporten av mai 2002.

For det første foreslås det at en utlending med arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge, i tillegg til å kunne utvises for straffbare forhold med en strafferamme på ett år eller mer, kan utvises for visse straffbare forhold med en strafferamme på seks måneder eller mer. Disse straffbare forholdene er legemsfornærmelse, uaktsom legemsbeskadigelse, brudd på oppholdsforbud og besøksforbud, bæring av farlig redskap på offentlig sted, deltakelse i slagsmål som medfører død eller betydelig skade og bruk av farlig redskap under slagsmål.

For det andre foreslås det at den nedre strafferammen for utvisning av en utlending som har eller som fyller vilkårene for å få bosettingstillatelse, senkes til fengselsstraff i to år eller mer. Dette innebærer at utvisning kan skje for forbrytelser som væpnet innbrudd, falsk forklaring, dokumentfalsk, grovt uaktsomt bedrageri, uaktsomt heleri og ved organisert kriminalitet på bakgrunn av straffskjerpelsesregler.