Lager nasjonalt tolkeregister

0Shares

Tre tekniske leverandører ble valgt ut av UDI i prekvalifiseringen. Disse tre har nå levert sine tilbud basert på konkurransegrunnlaget utviklet for dette formålet.

Registrering av tolker

– Vi har fått inn spørsmål fra enkelte tolker og andre angående hvem som vil kunne oppføres i det nasjonale tolkeregisteret, når dette vil skje og på hvilken måte. Her er det mange hensyn å ta og fremdeles en del avklaringer som gjenstår, sier UDI.

Noen sentrale stikkord slik det ser ut p.t.:


Det nasjonale tolkeregisteret skal være et innsynsregister med tilgang via Internett. Grunndata i registeret skal være informasjon om tolker og deres kvalifikasjoner. Vi ser fordelene ved innlegging av nokså omfattende informasjon om den enkelte tolk – for at søk i registeret skal kunne bli mest mulig presise. Dette betinger etter vårt syn en differensiert lesetilgang, der bare utvalgte brukere har tilgang til den komplette informasjonen. Tolker som skal oppføres skal kunne reservere seg mot visning av visse informasjonsbrokker, og de skal selv kunne velge hvilken kontaktinformasjon som kommer opp ved treff på dem i registeret.

Tolkene som oppføres i registeret vil plasseres i ulike kategorier som samsvarer med deres tolkefaglige kvalifikasjoner i et gitt tolkespråk. Kvalifikasjonskategoriene er ikke endelig vedtatt, men det er overveiende sannsynlig at laveste nivå blir bestått tospråklig test samt gjennomført kurs minst tilsvarende UDIs ”Tolkens ansvarsområde”. Forslag fremmet om at inntakskravene også må omfatte muntlig testing er det gode faglige grunner til å ta på alvor. UDI mener imidlertid at forutsetningene og konsekvensene av dette vil kunne være så vidt omfattende at vi ønsker saken nærmere utredet, senest i forbindelse med den planlagte evalueringen av tiltaket i 2006.Som et personopplysningsregister betinger etablering av et nasjonalt tolkeregister godkjenning fra Datatilsynet. Slik det ser ut for oss nå, vil prosedyren for registrering av tolker innebære at det inngås en skriftlig avtale mellom UDI (systemeier) og den enkelte tolk som skal oppføres. Rent praktisk vil dette trolig gjøres ved at tolken fyller ut et skjema og sender dette til UDI/registeransvarlig. Skjemaet med veiledning vil gjøres tilgjengelig når godkjenning fra Datatilsynet foreligger, tentativt senhøstes 2004.