Hvilket tilbud har staten til personer med endelig avslag på asylsøknaden?

0Shares

En person med endelig avslag på sin asylsøknad, er verken flyktning eller asylsøker, men en person med ulovlig opphold i Norge, og som derfor plikter å forlate landet. Staten har gitt International Organization for Migration (IOM) i oppgave å organisere returer av personer med endelig avslag på asylsøknaden. Slike personer kan søke IOMs returprogram. IOM dekker reiseutgifter til hjemlandet, gir reisepenger og bistår blant annet med informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter og assistanse under selve reisen. Hovedbegrunnelsen for IOM-ordningen er å sikre en frivillig og verdig retur for alle som har fått avslag på asylsøknaden.

Hjemreise

At politiet i enkelte tilfeller ikke tvangsmessig kan sende personer med endelig avslag på asylsøknaden ut av landet, betyr ikke at det er umulig for disse personene å reise til hjemlandet selv.

Personer som skal reise med IOM, må selv ta kontakt med IOM og søke om hjemreise, og samarbeide om å skaffe pass og reisedokumenter fra hjemlandets ambassade. Alle asylmottakene skal informere om retur og om IOM til alle beboere.

Personer med endelig avslag på asylsøknaden som søker om å få reise hjem med IOM, og som bidrar aktivt og troverdig med å skaffe reisedokumenter, får fortsatt tilbud om kost og losji i asylmottak frem til hjemreisen.

Om ordningen med bortfall av botilbud

For å få flere med endelig avslag på asylsøknaden til å søke IOMs returprogram, i tillegg til å redusere antallet asylsøkere uten behov for vern, samt lette presset på mottakssystemet for bedre å kunne ta vare på dem som har et reelt behov for beskyttelse, har regjeringen fra 1. januar i år innført en ordning med bortfall av botilbud i asylmottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden.

Ordningen innebærer at personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden, og som ikke selv samarbeider om retur, mister tilbudet om kost og losji i asylmottak fra det tidspunktet utreisefristen går ut. Det er viktig å være klar over at enslige mindreårige og barnefamilier ikke mister tilbudet i mottak etter et endelig avslag, selv om de ikke søker IOMs returprogram. Utlendingsdirektoratet (UDI) kan også, etter en særskilt vurdering, bestemme at noen enkeltpersoner med endelig avslag på asylsøknaden fortsatt skal få bo i mottak (for eksempel alvorlig syke).

Nødrett

Personer med endelig avslag på asylsøknaden har ikke rett til økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, på tilsvarende måte som andre personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har samtidig i brev til kommunene av 4. oktober 2004 presisert at ingen skal sulte eller fryse i hjel, og at sosialtjenesten må yte livsnødvendig hjelp i en akutt krisesituasjon, også til personer uten lovlig opphold.

Personer med endelig avslag på asylsøknad kan delta i IOMs returprogram, og gjennom dette få botilbud i asylmottak. Det er viktig at sosialtjenesten i kommunene, i tillegg til å vurdere behovet for akutt hjelp til disse personene, bidrar til å gi den enkelte nødvendig informasjon og hjelp til å komme i kontakt med IOM. Dette vil også bidra til å lette gjennomføringen av utlendingsmyndighetenes vedtak.

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjon til alle sosialkontor om ordningen med akseptert retur gjennom IOM.