Tiltak for økt effektivitet i Utlendingsnemnda

0Shares

Regjeringen foreslår videre at Utlendingsnemndas (UNE) adgang til å omgjøre egne, negative vedtak innskrenkes.

Bakgrunnen er det store antall omgjøringsanmodninger UNE mottar hvert år.

– Omgjøring er et ekstraordinært virkemiddel til bruk i unntakstilfeller, men på utlendingsfeltet har situasjonen utviklet seg slik at dette middelet i stadig større grad oppfattes som ordinært. Det går ut over effektiviteten i Utlendingsnemnda og den ordinære klagebehandlingen, sier statsråd Erna Solberg.

Etter Regjeringens forslag vil omgjøring til gunst for utlendingen bare skje dersom utlendingen har behov for vern mot forfølgelse eller det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn eller dersom omgjøring er nødvendig som følge av internasjonale forpliktelser. Forslaget endrer imidlertid ikke nemndas plikt til å vurdere alle omgjøringsanmodninger og ta stilling til om de inneholder opplysninger som gir grunn for omgjøring.