Forskning på psykisk helse for beboere i mottak

0Shares

Forskningsoppdraget er gitt til SINTEF-IFIM i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Prosjektet ledes av forskningssjef Berit Berg fra SINTEF. Prosjektgruppen består for øvrig av Kirsten Lauritsen og Laila Tingvold som også er fra SINTEF, samt Nora Sveaas, Melinda Meyer og Sissel Neumayer fra NKVTS. Disse har lang erfaring både fra arbeid med og forskning på flyktninger, innvandrere og psykisk helse for denne gruppen.

Målsettingen for prosjektet er å finne eksempler på god praksis i mottak når det gjelder det forebyggende arbeidet i mottakene, og forhold som øker beboernes mestringsevne. Prosjektet skal også se på oppfølgingen av dem som har psykiske problemer, herunder samarbeidet mellom mottak, helsetjenesten og andre relevante instanser.

Undersøkelsen vil bestå både av en breddekartlegging og dybdestudier. Breddekartleggingen gjøres ved at det sendes spørreskjema til samtlige mottak i hele landet. I tillegg er seks mottak valgt ut som ”case” til dybdestudier. Dette vil munne ut i en rapport og en kort veileder/brosjyre.

Rapporten vil bli utformet på en slik måte at den kan benyttes i kompetansebyggingen og utviklingsarbeidet i mottakene. Den vil derfor legge vekt på å formidle ”god praksis”. Begrepet ”god praksis” fanger opp variasjoner i rammebetingelser som gjør at erfaringer ett sted ikke automatisk kan overføres til et annet sted. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet på regionale samlinger i løpet av 2005.