Kompetanseteam for å løse tvangsekteskapsproblemer

0Shares

Dersom et mottak, eller en annen instans, blir involvert i en familiekonflikt hvor tvangsekteskap er en del av problemstillingen, vil dette teamet bidra til å finne en løsning, i følge UDI.

Behandling i kompetanseteamet vil skje ved at representanter fra mottaket legger saken frem for teamet og at saken drøftes med alle relevante instanser tilstede.

I tillegg til politi, UDI og Norges Røde Kors, vil også andre instanser inviteres til møtet dersom saken krever det.

Et samarbeid på tvers av etater, organisasjoner og fag er både ressursbesparende og kvalitetshevende, og vil bidra til at folk får raskere hjelp når de trenger fordi hjelpeapparatet får en bedre tilgjengelighet til nødvendig kompetanse, heter det i et felles brev fra UDI, Politiet og Norges Røde Kors.

Hand-out.pdf