Lengeværende barn får bli i Norge

0Shares

Etter ønske fra Stortinget innførte Kommunal- og regionaldepartementet i sommer en egen forskrift for barn av asylsøkere som hadde søkt asyl senest 1. juli 2001, fått endelig avslag senest 1. juli 2003 og som fremdeles oppholdt seg i Norge. Ved å søke innen en bestemt frist, skulle disse få behandlet saken sin på nytt ut fra særskilte og mer sjenerøse regler.

Utlendingsnemnda (UNE) har nettopp avsluttet et prosjekt som har behandlet på nytt asylsakene til 105 barnefamilier. Av de særskilte reglene fulgte blant annet at hensyn til barna skulle vektlegges uten å bli veid opp mot innvandringspolitiske hensyn.

– Status ved avslutningen av prosjektet er at sakene til 102 familier nå er innvilget, en familie har fått avslag, mens de to siste familiene vil få sakene sine behandlet i nemndmøter med personlig frammøte berammet til slutten av januar. Dette gjelder saker som etter reglene falt inn under spesialforskriften, men ikke saker der forskriften var påberopt uten at de formelle krav for å bli behandlet i henhold til denne var oppfylt, i følge Direktør i UNE Terje Sjeggestad.

– I saker som omfattes av de særskilte reglene, er det bestemt at innvandringspolitiske hensyn ikke skal anses å tale mot en innvilgelse. Dermed kommer man utenom den tradisjonelle avveiningen, hvor sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til riket skjønnsmessig veies opp mot innvandringspolitiske hensyn. Når innvandringspolitiske hensyn faller bort, er det naturlig nok lettere å få innvilget en søknad, mener Sjeggestad.