Ny integrerings- og mangfoldsdirektorat

0Shares

Direktoratet skal være et kompetansesenter for integrering og mangfold og i denne sammenhengen bistå og veilede kommuner, direk­torat og andre samarbeidspartnere.

Viktige oppgaver for direktoratet vil være å iverk­sette statens politikk for bosetting av flyktninger og å følge opp intro­duksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring og oppfølging av St. meld. nr. 49 (2003-2004) Mang­fold gjennom inkludering og deltakelse – ansvar og frihet, i følge Kommunaldepartementet.

Det nye direktoratet vil få en viktig samordnings- og pådriverrolle overfor andre stat­lige sektormyndigheter, kommuner og fylkeskommuner. Blant direktoratets oppgaver er spørsmål knyttet til bosetting, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, like mulig­heter til arbeid og kvalifisering, rasisme og diskriminering, dialog og samarbeid med frivillige organisa­sjoner, menneskerettighetsspørsmål, forvaltning av tilskuddsord­ninger, tolkespørsmål mv.

Det nye direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo og med regionale enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik. Direktoratet vil være en virksom­het på rundt hundre årsverk.