Direktør søkes til nytt Integreringsdepartement

0Shares

Direktoratet vil stå overfor store og krevende oppgaver når det gjelder å styrke og samordne politikken for integrering og mangfold både sentralt og i kommunene, samtidig skal direkto­ratet være et kompetansesenter. Det vil i denne sammenheng være en viktig oppgave å videre­utvikle gode relasjoner internt og utad mot andre statlige etater, kommuner, innvandrerorgani­sasjoner, media og offentligheten for øvrig.

Direktørstillingen vil by på krevende og spennende utfordringer. Det kreves høyere utdan­ning, betydelig le­dererfaring og god strategisk forståelse. Kandidaten bør ha forståelse for samspillet mellom offentlige virksomheter, bred forvaltnings­praksis og god samfunnspolitisk forståelse. Erfaring fra oppbygging av nye organisasjoner vil også bli vektlagt. Det vil også bli stilt krav om gode språkkunnskaper, samt evne til å oppnå resultater gjennom andre. Det vil være en fordel med erfaring fra arbeid med integrering og mangfold.

Departementet har som mål å bidra til et bredere mangfold blant ledere i staten. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Et konsulentfirma vil bli benyttet til å bistå i tilsettingsprosessen.

Stillingen skal besettes på åremål for 6 år med mulighet for forlengelse med en periode.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved departementsråd Tor Saglie, tlf. 22 24 68 08 eller ekspedisjonssjef Barbro A. Bakken tlf 22 24 71 80.

Søknader merket “05/2005” sendes Kommunal- og regionaldepartementet, Integrerings- og mangfoldsavdelingen, Pb. 8112 Dep, 0032 Oslo

Søknadsfrist: 3. mars 2005.