Verdiskaping og kulturelt mangfold

0Shares


Bak konferansen står Kommunal- og regionaldepartementet, Rådet for Drammensregionen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Canadas ambassade i Norge og Drammen kommune.

Kommunal- og regionalministeren påpekte at mange med henne har sett at det ligger et stort potensial i innvandrerbefolkningen, som er uutnyttet. – Gjennom å forandre bildet av “vi i Norge”, og gjennom å tilpasse politikken til at Norge har en flerkulturell befolkning, kan vi klare å utnytte dette potensialet fullt ut, sa statsråd Solberg.

Prinsippene for en politikk for det flerkulturelle Norge, som vil bidra til en langt bedre utnyttelse av innvandrerbefolkningens ressurser, er presentert i stortingsmelding nr. 49 (2003-2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – ansvar og frihet, som ble lagt frem for Stortinget høsten 2004. Befolkningen i Norge er i dag sammensatt av mennesker med bakgrunn fra mange ulike land. Solberg påpekte at må erkjenne at det finnes mange måter å være norsk på. Hvem som skal betraktes som norsk, må også omfatte innbyggere som ser annerledes ut enn flertallet, mennesker med ulike slektshistorier, hverdagsliv, religion, tradisjoner, skikker, verdiorienteringer og hjemmespråk.

Et viktig ledd i mangfoldspolitikken er å styrke sektoransvaret. Mangelen på konkrete målsettinger i sektormyndighetenes arbeid overfor innvandrerbefolkningen er en viktig årsak til at inkluderings- og integreringsarbeidet ikke har vært drevet effektivt nok. Det er blant annet derfor regjeringen har igangsatt en omorganisering av forvaltningen på innvandrings- og integreringsområdet.

– Skal vi lykkes i målet om å ta innvandrerbefolkningens ressurser i bruk fullt ut, er det nødvendig med tiltak som forhindrer rasisme og diskriminering, påpekte statsråd Solberg. Regjeringen vil understreke at alle former for diskriminering er uakseptabelt og må bekjempes. Viktige tiltak knyttet til å motvirke diskriminering er styrking av det rettslige vernet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven, forslag om ny diskrimineringslov som skal gjelde på alle samfunnsområder og et nytt felles håndhevingsapparat for likestilling og diskriminering fra 2006.

Regjeringen vil også fremme nyskapning, innovasjon og entreprenørskap. I løpet av våren vil det bli satt i gang forsøk med etablerervirksomhet for innvandrere. Det arbeides også for å legge til rette for et samarbeid med partene i arbeidslivet for å få til økt innsats for mangfold i arbeidslivet, gjennom et Arbeidslivspolitisk råd, hvor partene deltar på høyt nivå. Videre ser regjeringen at det er behov for mer kunnskap om hvordan kvinner med ikke-vestlig bakgrunn klarer seg i arbeidslivet.

– Å skape mangfoldet og den gode flerkulturelle arbeidsplassen krever også at særlig bedriftene, fagforeningene og arbeidstakerne bidrar gjennom god dialog og samhandling, avsluttet kommunal- og regionalministeren.