SMED legges ned

1. januar slås Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering sammen. Det nye ombudet skal arbeide med likestilling og diskriminering i forhold til etnisitet, etnisk- og nasjonal opprinnelse, religion og kjønn. Formålet med omorganiseringen er å gi et bedre vern mot diskriminering og styrke innsatsen for likestilling, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.

SMEDs rettshjelp faller bort

Fra 1. juli 2005 vil vi ikke lenger ha mulighet til å ta imot nye saker om rettshjelp. Dersom du trenger rettshjelp etter denne datoen, kan du ta kontakt med kontorene nevnt på baksiden av denne brosjyren.

Fra 1. juli 2005 og frem til 31. desember 2005, skal vi forsøke å avslutte så mange saker som mulig. Likevel vil ikke alle saker være avsluttet når SMED legges ned den 1. januar 2006.Vi skal så langt mulig sørge for at sakene som vi ikke kan avslutte, vil bli avsluttet av andre som gir rettshjelp.

SMED fortsetter sitt arbeid mot diskriminering i hele 2005

Selv om vi slutter å ta i mot nye saker om rettshjelp fra 1. juli vil SMED fortsette sitt arbeid mot diskriminering ut året. SMED skal fortsatt jobbe med dokumentasjon og påvirkning for å bekjempe diskriminering.

Dokumentasjon

Hvert år har SMED gitt ut rapporten Underveis mot et bedre vern. Det vil vi også gjøre i år. Rapporten presenterer viktige sider av SMEDs arbeid. Årets rapport blir den siste, og vi vil oppsummere hva som har skjedd på de fleste områdene SMED har engasjert seg i fra vi startet arbeidet i 1998.

SMEDs arbeid med å dokumentere art og omfang av diskriminering i Norge skal være avsluttet innen 1. januar 2006. I løpet av høsten 2005 må vi avslutte prosjektene vi har påbegynt. Vi ønsker bl.a. å hente inn informasjon om diskriminering i høyere utdanning, ved utlysning av stillinger og om rasistiske ytringer på internett.

Vi skal sørge for at SMEDs dokumentasjon er tilgjengelig også etter at SMED er nedlagt.

Pådriverarbeid

SMED vil fortsette å delta aktivt i media når saker som dreier seg om diskriminering tas opp. SMED vil ha kontakt med politikere og myndigheter og fortelle om behov for å endre praksis. Vi vil også gi innspill basert på vår kunnskap og våre brukeres erfaringer med diskriminering. Arbeidet fortsetter frem til det nye Ombudet er etablert.

SMED er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

SMED har nå laget en brosjyre om hvor brukere kan henvende seg når senteret forsvinner.