Kirkelig nettverk for integrering etablert

0Shares

Leder av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Ingrid Vad Nilsen mener det er stort potensiale i lokal samordning av integreringsarbeidet:

– Jeg håper det nyetablerte nettverk kan bidra til å få fram ressursene i det flerkulturelle samfunn i stedet for å fokusere på problemene. Vi er mange som gjerne vil bidra, men ofte skorter det på organisering lokalt for å få det til. Jeg håper nettverket skal bidra med kompetanse og ideer til lokal organisering av integreringstiltak.

Ikke bare jus og økonomi

– Det kreves konstant årvåkenhet for å unngå at det offentlige ordskiftet om asyl- og flyktningpolitikk bare blir jus og økonomi. I kirken må vi hele tiden ha fokus på det ideologiske grunnlaget for å ta imot mennesker i nød. Politisk gode intensjoner kan fort ende opp som kaldt regelverk og stivbeint saksbehandling dersom det etiske utgangspunktet av barmhjertighet og medmenneskelighet blir tonet ned, sier Ingrid Vad Nilsen.

Hun håper at Kirkemøtet til høsten skal si klart fra om på hvilket grunnlag Norge skal ta imot flyktninger og behandle søknader fra asylsøkere.

Mellomkirkelig råds sekretariat forbereder en sak om migrasjon og flyktningers rettigheter til Kirkemøtet 2005. Som saksdokument til Kirkemøtet og framtidig ressursdokument for Den norske kirke, utarbeides et dokument med en gjennomgang av etiske og teologiske refleksjoner rundt flyktninger, en del fakta om migrasjon og flyktningers internasjonale rettsstilling.

– Vi gjør oss selv små som mennesker og nasjon dersom vi ikke viser raushet og omsorg overfor mennesker på flukt. Samtidig må vi også innse at noen utnytter systemet og noen er så syke at det krever spesiell oppmerksomhet for å unngå at de gjør skade på seg selv og andre, sier Ingrid Vad Nilsen.

1. januar neste år opprettes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som skilles ut fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Formålet med det nye direktoratet er å styrke, målrette og koordinere arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere.

– Denne omorganiseringen gir et klarere skille mellom adgangs-regelverk og tiltak for integrering. Det kan være positivt for integreringsarbeidet som jeg håper vil få større fokus. Samtidig må vi våkent følge med på de konsekvenser den nye organiseringen får for mennesker som oppholder seg her i flere år med en uavklart situasjon. De har også krav på en menneskeverdig behandling slik at de settes i best mulig stand til å leve et godt liv enten det blir i Norge eller et annet land, sier Ingrid Vad Nilsen.