Rask utvisning ved grov vold

Rundskrivet som omhandler hurtigprosedyrer og rutiner for utvisning på grunn grov vold og vold i nære relasjoner, trådte i kraft 1. september i fjor. Utlendingsdirektoratet og politiet går nå i et enda tettere samarbeid for å rette fokus mot saker der hurtigprosedyren bør anvendes.

Det er politiet som har mulighet til å sette i gang en hurtigprosedyre etter særskilte saksbehandlingsrutiner i saker der det blir utført grov vold eller er vold i nære relasjoner.

– Det stilles ikke krav om slektskapsbånd. Det blir vurdert om voldsofferet er i et avhengighetsforhold til personen som utøver vold, poengterer avdelingsdirektør i Oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Når det gjelder grov vold generelt gjøres en vurdering i hver enkelt sak. Vurderingen er heller ikke knyttet opp mot bestemte straffebestemmelser. Psykisk og fysisk vold likestilles, og man ser også på gjentagelsesfaren. Når det gjelder vold i nære relasjoner er utgangspunktet at slike saker skal vurderes som grove, i følge Sjøholt.

– Det er politiet som tar stilling til om vilkårene for utvisning er til stede og om saken faller inn under hurtigprosedyren. Saken forberedes av politidistriktet som har ansvar for straffesaken. Politiet sender ut forhåndsvarsel, og det er også politiets oppgave å sørge for at saken inneholder alt av opplysninger som er viktige for saken, seier Sjøholt.

I vurderingen ser man på om personen har tilknytning til Norge, hvor lenge vedkommende har hatt opphold i landet, alder ved ankomst, om vedkommende har gyldig oppholdstillatelse eller om vedkommende fyller vilkårene for bosettingstillatelse.

– Man ser også på om vedkommende er gift og/eller har barn, samvær med barn, om vedkommende har familiemedlemmer boende i hjemlandet, hva slags kontakt vedkommende har hatt med hjemlandet, om vedkommende snakker hjemlandets språk og hva slags muligheter vedkommende har til å reintegrere seg i hjemlandet. I hver enkelt sak er det en avveining mellom forholdets alvor og utlendingens tilknytning til Norge, opplyser avdelingsdirektøren.

Hurtigprosedyren skal bidra til at det fattes utvisningssak raskt der vilkårene er oppfylt av hensyn til offeret. Det innebærer med andre ord ikke at det er “lettere” å utvise personer som faller inn under hurtigprosedyrene.