Lik rett til skilsmisse vilkår for familiegjenforening

Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fattet av Stortinget.

Denne regelendringen vil gjelde land som har en ekteskapskontrakt, slik at tiltaket i praksis avgrenses til å gjelde muslimer. I en betenkning utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter konkluderes det med at en slik regel i visse tilfeller kan støte mot det grunnleggende diskrimineringsforbudet i internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

Tidligere innkomne innspill til departementet, jf. høringsbrev av 04.11.2003, er også samlet sett overveiende negative til regelendringen.

Frist for å sende uttalelser til forslaget er 1. november 2005.