Skal dele ut Mangfoldspris


Prisen skal gå til en person eller virksomhet som har utmerket seg positivt gjennom innsats som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

– Hensikten med en slik mangfoldspris er å rette fokus mot gode eksempler på integrering av innvandrere i arbeidslivet, og å spre kunnskap og inspirasjon til andre om tiltak som tilrettelegger for etnisk mangfold i arbeidslivet. Mangfoldsprisen vil bli delt ut av arbeids- og sosialministeren, i følge departementet.


En jury bestående av Ellen Stensrud, LO, Ivar Jørgensen, HSH, Gudrun Grindaker, KS, Hege Herø, YS, Manuela Ramin-Osmundsen, UDI og Rita Kumar, KIM skal vurdere kandidater til prisen. Juryen ønsker å premiere aktive handlinger, dokumenterte resultater og at innsatsen er rettet mot arbeidsplassen som arena.

Som tildelingskriterier har juryen valgt følgende stikkord:


  • Forankring,
  • tiltak/aktiviteter,
  • samarbeid,
  • resultater.


Tildeling av Mangfoldsprisen finner sted i desember.

Vi ber om forslag til kandidater som kan være aktuelle for prisen. Benytt helst vedlagte søknadsskjema, som ikke må overstige 10 sider. Eventuell tilleggsdokumentasjon kan legges ved. Forslag til kandidater må være Arbeids- og sosialdepartementet i hende senest 30. september 2005.