UDI deles i to

0Shares

Integrerings- og mangfoldsdirektorat vil ha hovedkontor i Oslo samlokalisert med UDI, med egne regionale enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.

Osmund Kaldheim (41) ble utnevnt til direktør og skal lede det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

IMDI vil få ansvar for å iverksette og bidra til å utvikle integreringspolitikken overfor nyankomne innvandrere og politikken for mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Direktoratet skal være et kompetansesenter for kommunene og andre samarbeidspartnere. Viktige oppgaver for direktoratet vil være å iverksette statens politikk for bosetting av flyktninger og å følge opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring.

Med et eget Integrerings- og mangfoldsdirektorat vil arbeidet med integrering av nyankomne innvandrere og arbeidet med inkludering og deltakelse for alle gis høyere prioritet samtidig som målsettingene klargjøres. Ny organisasjonsstruktur skal også legge bedre til rette for kompetanseutvikling og spredning av gode erfaringer både til kommuner og øvrige sektormyndigheter.