Vil forske på eldre innvandrere

Derfor vil hennes departement nå finansiere en forskerstilling på dette feltet ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

– 25 000 personer med ikke-vestlig bakgrunn bosatt i Norge er i alderen 50-66 år. I løpet av de neste ti årene vil disse bli en del av vår eldre befolkning. Her ligger en utfordring for pleie- og omsorgstjenesten og det er av stor betydning å være i forkant slik at tilbudet til denne gruppen kan planlegges og tilrettelegges, sier Solberg.

Regjeringen har sørget for en kartlegging av kommunenes ressurser og behov i forbindelse med tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester for eldre med innvandrerbakgrunn og en kartlegging av behovene for pleie- og omsorgstjenester til eldre innvandrere ved institusjoner og eldresentre i Oslo. Undersøkelsen viste at ingen av dem som ble spurt trodde at barna deres ville ta vare på dem når de blir eldre. Innvandrere i undersøkelsen ønsker seg ikke egne sykehjem.

Nå ønsker kommunal- og regionalminister Erna Solberg å få en mer helhetlig oversikt over hvilke velferdspolitiske utfordringer vi står overfor når det gjelder denne gruppen. Det overordnede målet med stillingen på NOVA vil derfor være å styrke kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for politikkutforming på området. En hovedproblemstilling vil være valgfrihetens betydning for at eldre med innvandrerbakgrunn får omsorgstjenester som er likeverdige med tjenestene til eldre uten innvandrerbakgrunn.