Fargeblind fagbevegelse

0Shares


  • Fagforeningene og forbundene ser for eksempel ikke på etnisk diskriminering som noe stort problem. Dette til tross for at LO sentralt, SMED, OMOD og forskningsresultater viser at diskriminering av innvandrere forekommer i det norske arbeidslivet


  • Fram til nå har imidlertid nokså lite blitt gjort av forbundene og fagforeningene lokalt hva gjelder tiltak for å inkludere innvandrere i arbeidslivet og i fagbevegelsen.


  • Kun to forbund har oversatt noe informasjon om forbundet til andre språk. Med et par unntak har ingen forbund eller fagforeninger/klubber noen spesielle strategier for å rekruttere innvandrere som medlemmer.


  • Forbundsnivået tar jevnt over i liten grad initiativ til å igangsette opplæringstiltak for innvandrere. Ingen av de fem forbundene hadde noen klar policy i forhold til å få til en representativ sammensetning av medlemmer og tillitsvalgte.


  • Det var en utbredt skepsis blant de intervjuede langs alle nivåer for å benytte reserverte plasser for innvandrere og kvotering som metode for å sikre innvandrerrepresentasjon i ulike beslutningsfora.


  • Hovedbildet er at det jevnt over jobbes lite systematisk på de ulike nivåene i forbundene for å etterleve målsetningene LO sentralt fremsatte i sitt handlingsprogram for 2001-2005.