Konvensjonen inkorporeres i norsk lov

FNs rasediskrimineringskomité har i uttalelse 15. august 2005 uttalt at norsk rett slik den ble anvendt i den såkalte Sjølie-saken ikke oppfyller kravene til vern mot rasistiske ytringer i FNs internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (RDK).

I et rundskriv fra Justisdepartementet redegjøres det for uttalelsen og dens betydning i norsk rett, samt å peke på enkelte andre nyere forhold av betydning for tolkningen av straffeloven § 135 a.