Oversikt over bistand og nødhjelp til Sri Lanka

0Shares

Nærmere 40.000 mennesker antas å ha omkommet i Sri Lanka etter flodbølgen, 550.000 ble bostedsløse og inntil en million regnes å ha blitt berørt av tsunamien. Flodbølgen rammet først og fremst den fattige fiskeribefolkningen samt små næringsdrivende og turistnæringen.

Norge ga i dagene etter tsunamien støtte til en rekke internasjonale, norske og lokale aktører som drev med nødhjelpsarbeid i områdene som var rammet i sør, nord og øst, i følge UD. Konflikten mellom myndighetene og de tamilske tigrene (LTTE) forhindret ikke den akutte nødhjelpen.

Her er en oversikt over humanitært bistand til Sri Lanka som Utenriksdepartementet har offentliggjort:


 • Redd Barna (NOK 6.3 mill)
 • Caritas Norge (NOK 6 mill)
 • Tamil Rehabilitation Org. (NOK 15 mill)
 • Foundation for Co-existence (NOK 700 000)
 • FORUT (NOK 7 mill)
 • Kirkens Nødhjelp (NOK 1 mill)
 • Plan (NOK 2 mill)
 • Care (NOK 6 mill)
 • Norsk Tamilsk Helseorganisasjon. (NOK 500 000)
 • Norges Røde Kors (NOK 12 mill)
 • Flyktningehjelpen (NOK 2 mill)
 • Strømmestiftelsen (NOK 1 mill)
 • SOS Barnebyer (NOK 3 mill)
 • Utviklingsfondet (NOK 2.3 mill)
 • Norsk tamilsk kvinneforening (NOK 1.23 mill)
 • Norsk Folkehjelp (NOK 1 mill)


I tillegg fikk FN-systemet midler til nødhjelpsarbeidet etter tsunamien, men disse var ikke øremerket spesielle land.

Norge har videre gitt støtte til gjenoppbyggingsarbeidet i Sri Lanka. Mye av støtten har gått til FN som svar på deres “Flash Appeal” som kom umiddelbart etter tsunamien:


 • FAO (fiskeri) NOK 19 mill
 • UNDP (kapasitetsbygging) NOK 27,5 mill
 • WHO (helse) NOK 13 mill


Norge har også gitt støtte til en rekke norske aktører som allerede var etablert på Sri Lanka, i tillegg til lokale aktører, for deres arbeid med gjenoppbygging av de ødelagte områdene. Norge har særlig vektlagt å bygge opp fiskerisektoren (de fattige fiskerne langs kysten ble hardt rammet og mistet sine båter og sitt levebrød), sysselsettingstiltak (få folk tilbake i arbeid) og gjenoppbygging av ødelagte skolebygg (få barna tilbake i skolen). Norge har vektlagt støtte til samarbeid mellom norske og lokale organisasjoner slik at Norge også kan bidra til å gjøre lokale organisasjoner og myndigheter bedre rustet til sitt videre arbeid. Norge har vektlagt at gjenoppbyggingsarbeidet skal være koordinert, konfliktsensitivt, desentraliserert og bidra til å styrke den lokale kapasiteten, at de berørte skal delta så langt som mulig i gjenoppbyggingsarbeidet, at man skal bruke lokale ressurser der hvor det er mulig og at man skal ha null-toleranse i forhold til korrupsjon.

Følgende organisasjoner har fått støtte til gjenoppbyggingsarbeidet:


 • FORUT: Fiskeri og sysselsetting (NOK 15 mill)
 • Kystaksjonen/Utviklingsfondet: Fiskeri og sysselsetting (NOK 25 mill)
 • Sewalanka: Fiskeri (NOK 10.5 mill)
 • Hambantota Integrated Coastal Zone Management: Marin sektor/fiskeri (NOK 1.2 mill)
 • ILO: Sysselsetting (NOK 9 mill)
 • Hambantota District Chamber of Commerce: Sysselsetting (NOK 2 mill)
 • Plan: Sysselsetting/utdanning/barn (NOK 5 mill)
 • Flyktninghjelpen: Rehabilitering av skolebygg (NOK 30 mill)
 • NIBR: Følgeforskning (NOK 1 mill)
 • Norads solidaritetsfond: Div. norske små aktører (NOK 6 mill)


Norge har også gitt omlag NOK 8 mill for støtte til gjenoppbygging av kulturminner som er viktige for befolkningen på Sri Lanka med hovedvekt på støtte til rehabilitering av skadde/ødelagte religiøse bygninger.

For og sikre at bistanden til gjenoppbygging når områder i nord og øst på en effektiv og balansert måte ble det opprettet en samarbeidsmekanisme mellom myndighetene og LTTE. Samarbeidsavtalen ble undertegnet i sommer. Denne mekanismen innebar et flergiverfond for gjenoppbygging som skulle administreres av Verdensbanken. Norge var tidlig ute og lovet betydelig støtte til nord og øst gjennom dette fondet og denne mekanismen. Etter valget i Sri Lanka har imidlertid den nye regjeringen gått bort fra denne samarbeidsavtalen. Behovene for støtte til gjenoppbygging i nord og øst er fremdeles meget store og det er forventet at slikt arbeid tar tid. Norge deltar derfor aktivt i arbeidet med å finne alternative måter å nå frem med effektiv gjenoppbyggingsbistand for å skape varige løsninger for den berørte befolkningen i nord og øst. De norske midlene øremerket fondet vil bli overført til 2006.