Høyest yrkesdeltakelse blant flyktninger fra Sri Lanka

0Shares

I samme periode økte tallet på registrerte helt arbeidsledige flyktninger med 477 personer, mens antallet tiltaksdeltakere økte med 666, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 4. kvartal 2000 hadde 39,9 prosent av alle flyktninger i alderen 16-74 år et arbeidstakerforhold, mot 42,4 prosent året før, en nedgang på 2,7 prosentpoeng. Sterkest vekst i sysselsettingen blant de største flyktninggruppene hadde flyktningene fra Jugoslavia. Den største nedgangen hadde flyktningene fra Sri Lanka.

Andelen flyktninger varierer betydelig med hvilket land vedkommende kommer fra. Høyest deltakelse har
flyktninger fra Sri Lanka og Chile. Disse to gruppene har en arbeidstakerprosent på nivå med den for
hele befolkningen samlet.

Lavest andel i arbeid finner vi blant irakiske og somaliske flyktninger. Som for de norskfødte, er arbeidstakerprosenten for flyktningene høyere blant menn enn kvinner. Denne kjønnsforskjellen er mer markant blant flyktninger enn for totalbefolkningen, men har utjevnet seg betydelig i løpet av de siste årene. I 2000 hadde 42,5 prosent av de mannlige og 36,4 prosent av de kvinnelige flyktningene et arbeidstakerforhold. Den største kjønnsforskjellen i sysselsettingsnivå er det blant flyktninger fra Somalia og Irak, mens forskjellen var minst blant flyktningene fra Iran og Vietnam.

De fleste flyktninggrupper har et betraktelig høyere ledighets nivå enn totalbefolkningen.
Per 4. kvartal 2000 var 12,9 prosent av flyktningene registeret enten som helt ledig eller på
arbeidsmarkedstiltak. Den høyeste bruttoledigheten finnes blant irakiske flyktninger,
mens den er lavest blant de som kommer fra Sri Lanka og Chile.