Norges rapport til FNs rasediskrimineringskomité

FNs hovedforsamling i New York skal vedta migrasjonsavtalen som ble vedtatt under FN-møtet i Marrakech 10.12.
Foto: worldislandinfo.com
5. september ble Norges 21./22. rapport til FNs rasediskrimineringskomité overlevert. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har koordinert arbeidet med rapporteringen.
0Shares
Latest posts by Barne, likestilling - og inkluderingsdepartementet (see all)

I rapporten har departementene bidratt på sine respektive områder. Rapporten redegjør for tiltak som er iverksatt siden forrige rapportering om gjennomføringen av FNs rasediskrimineringskonvensjon i Norge. I vår ble utkast til rapport sendt på bred høring til Sametinget, frivillige organisasjoner og andre relevante organer som arbeider med menneskerettigheter og diskriminering.

Norge rapporterer til FNs rasediskrimineringskomité hvert fjerde år.

Rapporten på norsk
Forord på engelsk
Rapporten på engelsk