Innvandrerorganisasjoner viktig for integrering

0Shares

“Innvandrerorganisasjoner i Norden” er den første større komparative undersøkelsen av innvandrernes kollektive representasjon i de nordiske landene.

Boken innledes med et kapitel om minoritetsorganisasjoners rolle i integreringsprosessen. Deretter følger fire kapitler som beskriver og diskuterer innvandrerorganisasjonenes utbredelse, lokalisering, sammensetning, økonomi, deres indre liv og utadvendte aktiviteter i henholdsvis Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Også delvis-offentlige innvandrerråd, solidaritetsorganisasjoner og de konflikter som utspiller seg mellom rasistiske og anti-rasistiske bevegelser i de respektive land er tatt med. I det avsluttende kapitlet diskuteres likheter og forskjeller i organisasjonsstrukturen i de nordiske landene, slik som innvandrerorganisasjonenes plassering i spenningsfeltet mellom marginalisering, integrering og demokrati.

Boken konkluderer at innvandrerorganisasjonene spiller en positiv rolle i integreringsprosessen og er spesielt med på å gi de ressurssvake grupper en viktig sosial tilhørighet. Det er nasjonale og etnisk tilhørighetsforhold som preger organisasjonene og det er mottagerlandenes politisk-administrative systemer som er avgjørende for innvandrerorganisasjonenes aktiviteter og målsetninger.

Dessuten er innvandrerorganisasjonene på, tross av deres svake posisjon, med på å gi innvandrerne en stemme i den politiske offentligheten, der de bidrar til å fremme den demokratiske pluralismen.