Utenlandske barn etterlatt av foreldre i Norge

0Shares
Latest posts by regiondirektør Bjørn Holden, Utlendingsdirektoratet ( UDI) (see all)

Det er i dag ikke norsk politikk at enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge automatisk skal tas under omsorg av barnevernet. Alle enslige mindreårige asylsøkere, hvorav de aller fleste er 16-17 år, blir i dag plassert på egne avdelinger spesielt tilrettelagt for denne gruppen, og de ansatte skal både ha flyktningfaglig og barnefaglig kompetanse. Det stilles særskilte faglige krav til arbeidet. Bekymringssaker skal alltid meldes barnevernet. UDI er opptatt av at barnevernet har et tydelig ansvar både i mottak og ved eventuell bosetting.

For de 10% enslige mindreårige asylsøkerne som er under 15 år finnes det to egne steder som er spesielt rustet for å ta hånd om dem. På det mottaket der de omtalte etterlatte barna befinner seg, har de fleste ansatte bakgrunn som barnevernspedagoger, førskolelærerer eller lærere, herav flere med minoritets- eller flerkulturell tilleggsutdanning. Øvrige ansatte har kunnskap som er særskilt etterspurt i arbeidet med barn fra andre kulturer.

UDI mener at det ikke nødvendigvis er direktoratets oppgave å ivareta utenlandske barn etterlatt av foreldre, men at denne oppgaven like gjerne kan tillegges barnevernet. Inntil håndteringen av etterlatte barn er ferdig utredet om kort tid, har imidlertid barnevernet der hvor barna befant seg og UDI sammen kommet til at det beste tilbudet for dem fantes på avdelingene for flyktningbarn under 15 år.

UDI ser meget alvorlig på at flere utenlandske barn det siste året er etterlatt av sine foreldre, og vi er meget bekymret for situasjonen for disse barna som vi opplever er satt under stort press. Statlige myndigheter utarbeider nå ”Retningslinjer for håndtering av utenlandske barn etterlatt av foreldre i Norge”.