Styrket oppfølging av enslige mindreårige

– Hensikten er å sikre oppfølgingen av enslige mindreårige i alle ledd og øke kompetansen hos dem som arbeider med enslige mindreårige, sier regiondirektør Bjørn Holden. — Enslige mindreårige trenger et individuelt tilpasset omsorgstilbud, enten de skal bosettes i kommuner eller returnere til hjemlandet.

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over de 26 prosjektene og utviklingstiltakene som er igangsatt:

Psykososial klarlegging og individuell oppfølging

For å forsterke det psykososiale arbeidet for de enslige mindreårige i ankomstmottakene Hvalstad og Vårli, har UDI inngått en samarbeidsavtale med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken Nic Waals Institutt (NWI). Hensikten med samarbeidet er å kunne gi en vurdering av eventuelt behandlingsbehov til den enkelte enslige mindreårige, veiledning til ansatte, undervisning og andre aktuelle tjenester i mottak.

Individuelle kartleggings- og tiltaksplaner — Opplæring i mottak og kommuner

UDI har i samarbeid med fagfolk utviklet et nytt databasert verktøy for bedre å kartlegge de enslige mindreåriges bakgrunn og behov. Bedre kartlegging skal sikre et tilpasset omsorgstilbud i mottak og best mulige tiltak for den enkelte, enten de skal bosettes i en kommune eller returnere til hjemlandet. Se egen omtale på UDIs internettside.

Registrering av flyktningbarn

Senter for Krisepsykologi avsluttet ved utgangen av 2003 et arbeid med å utvikle en fast prosedyre for klarlegging av traumatisk eksponering og psykiske ettervirkninger hos flyktningbarn, herunder enslige mindreårige. Prosjektet er finansiert av Barne- og familiedepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Enslige mindreårige som bosettes hos slekt

Oslo kommune og Ungplan/Vårli mottak har fått midler fra UDI til å utvikle en egen håndbok om erfaringer og fremgangsmåter når det er aktuelt å vurdere om enslige mindreårige bør bosettes hos slektinger i Norge. Her omtales også muligheten for kontakt med foreldre/omsorgspersoner i hjemland, og muligheten for retur til hjemlandet. Håndboken er til trykking i oktober 2004.

Rekruttering og kompetanseutvikling av hjelpeverger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

På bestilling fra UDI avsluttet Norsk Folkehjelp ved utgangen av februar 2004 en rapport og idépakke til bruk ved rekruttering av hjelpeverger til enslige mindreårige. I tillegg utviklet organisasjonen en egen kursmanual for å øke kompetansen hos hjelpeverger. Materialet kan bestilles fra Norsk Folkehjelp. Se også egen omtale av forslag til ny vergeordning på UDIs internettside.

Aktivitet og integrering for enslige mindreårige asylsøkere i mottak

PRESS Redd Barna Ungdom ble i 2003 tildelt midler fra UDI til et prosjekt som retter seg mot frivillighetsarbeidet blant unge i lokalsamfunn og barn og unge i mottak. Prosjektet skal, med utgangspunkt i arbeidet med to mottak og omkringliggende lokalsamfunn, lage manual for tilsvarende prosjekter i andre lokalsamfunn. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2004.

Oppbygging av kompetanse i kommunenes arbeid med enslige mindreårige

7 kommuner (Vadsø, Levanger, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Asker) ble i 2003 tildelt ekstra midler fra UDI for utvikle særskilt kompetanse i arbeidet med enslige mindreårige. Gjennom prosjektene skal kommunene jobbe for å bedre bosettingsordningene for de enslige mindreårige i kommunene. Dette innebærer styrking av kommunenes kompetanse og tverrfaglige innsats, nettverksarbeid på tvers av kommunegrensene, overgangsordninger for unge fra bofellesskap til alternative boliger, integreringstiltak i lokalmiljøet for å bedre kontakten med norske unge samt å styrke arbeidet med hjemlandskontakt og oppsporing av foreldre.

Flyktningerådet, INCOR

INCOR-prosjektet tilbyr informasjon og individuell rådgivning til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag — av alle nasjonaliteter — som vurderer å vende tilbake til hjemlandet. INCOR fikk i 2003 prosjektmidler til å gi informasjon til enslige mindreårige i Norge, deres slektinger, verger, barnevernansatte, mottaksansatte, flyktningkonsulenter og andre som arbeider med enslige mindreårige.

Individuelle tilsyn

Redd Barna har på oppdrag fra UDI utarbeidet et forslag om hvordan individuelle tilsyn av den enkelte enslige mindreårige asylsøker i mottak kan gjennomføres. Redd Barna la frem sin rapport 11. oktober 2004. UDI ønsker å involvere barnevernet for å videreutvikle metoder og materiell for å kunne føre bedre tilsyn av enslige mindreårige asylsøkere i mottak. Ved å bedre tilsynsordningen håper UDI å kunne gi et best mulig bilde av den enkeltes omsorgs- og livssituasjon med sikte på å kvalitetsikre tilbudet i statlige mottak. UDI skal innen utgangen av året utarbeide et forslag til Kommunal- og regionaldepartementet om en varig tilsynsordning for enslige mindreårige.

Flyktningguider

På bestilling fra UDI utvikler Norges Røde Kors en ny ordning med flyktningguider for enslige mindreårige flyktninger. Flyktningguidene fungerer som en sosial støttefunksjon for de enslige mindreårige etter at de er bosatt i kommunene og skal bidra til at den mindreårige får tilknytning og nettverk i lokalsamfunnet.

Storbyprosjekter – samarbeid med frivillige

Organisasjoner og kommunale instanser i Bergen, Oslo og Drammen fikk høsten 2004 til sammen to millioner kroner til 9 ulike prosjekter for å forebygge at minoritetsungdom ferdes i bysentra og rekrutteres til belastede miljøer. De ulike organisasjonene skal utvikle tiltak og arbeidsmetoder for å etablere integreringsfremmende aktiviteter og tiltak som kan bidra til å styrke enslige mindreårige i deres møte med norsk skole og samfunnsliv i lokalmiljøene.

Erfaringsformidling om arbeidet med enslige mindreårige

Mandag 29. og tirsdag 30. november skal UDI arrangere en nasjonal konferanse om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Konferansen er et fora for å presentere og diskutere de erfaringene man har med enslige mindreårige asylsøkere og for å sette fokus på det videre arbeidet med denne gruppen.