Ny statsborgerlov

Prinsippet om ett statsborgerskap videreføres. Foreldre skal likestilles når det gjelder å overføre statsborgerskap til barnet ved fødsel og barn får adgang til å søke statsborgerskap.

– Statsborgerskapet skal synliggjøre hvor lojaliteten ligger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg og foreslår at også ny lov bygger på prinsippet om ett statsborgerskap.

Regjeringen foreslår at barn automatisk får statsborgerskap ved fødselen dersom mor eller far er norsk, uavhengig av om foreldrene er gift. Det foreslås at barn skal kunne få statsborgerskap etter søknad fra fylte 12 år. For personer som kommer til Norge som barn settes kravet til botid i Norge til 5 år.

Det foreslås 7 års botid for å få norsk statsborgerskap. Botiden skal kunne opptjenes i løpet av en 10-årsperiode. Søkerens identitet må være avklart, og søkeren må fylle vilkårene for bosettingstillatelse etter utlendingsloven. Det foreslås innført et krav om at søkeren har deltatt i norskundervisning eller har nærmere bestemte kunnskaper i norsk eller samisk. Dette skal gjelde fra 1. september 2008.

Prinsippet med ett statsborgerskap innebærer at søkeren må si fra seg, eller løses, fra annet statsborgerskap. Hvis søkeren kommer fra land som bare gir løsning etter at norsk statsborgerskap er innvilget, må søkeren dokumentere av vedkommende er løst innen ett år etter at norsk statsborgerskap er innvilget. Dersom søkeren ikke følger opp løsningskravet, vil det norske statsborgerskapet bli tilbakekalt.

Norskfødte personer, men som ikke har vært bosatt i Norge i minst 2 år innen fylte 22 år, vil miste sitt norske statsborgerskap automatisk, med mindre de søker om å beholde det. Denne regelen gjelder bare for personer med dobbelt statsborgerskap.

– Mitt ønske er at flest mulig utlendinger i Norge søker norsk statsborgerskap, og jeg foreslår at det innføres en høytidelig seremoni for nye, norske borgere. Denne kan arrangeres én til to ganger i året av Fylkesmannen, sier statsråd Solberg.

Seremoni for nye statsborgere

De nye statsborgerne må avlegge et troskapsløfte mot Grunnloven, det norske styresettet, demokratiet og menneskerettighetene. Solberg vil gjøre ordningen frivillig.

– Vi har allerede innført krav om deltagelse i norskopplæring. Vi tror ikke på tvang her. Vi er skeptiske til å sette et utilbørlig press mot folk som ikke synes det er riktig. Vi vil heller ha en frivillig ramme, men vi vil lage en fest omkring det, sier Solberg til Aftenposten.


Fylkesmennene vil få det praktiske ansvaret for å arrangere disse nye seremoniene, og i storbyene kan det bli slike seremonier et par ganger i året.