Verdiskaping og kulturelt mangfold

Konferansen retter oppmerksomheten mot kulturelt mangfold, verdiskaping og ubenyttede ressurser blant innvandrere. Økt internasjonalisering forsterker behovet for arbeidskraft som har flerkulturell erfaring. Innvandrere representerer en ressurs samfunnet ikke har klart å benytte fullt ut. En del innvandrere har utdanning både fra opprinnelsesland og fra Norge og tidligere erfaring med å etablere og drive egen bedrift.

De positive mulighetene er fraværende i en offentlig debatt som oftest ensidig fokuserer på problemer knyttet til innvandring, integrering, kulturelt mangfold og deltakelse.

Konferansens hovedformål er å bevisstgjøre beslutningstakere innen offentlig og privat sektor på bedre utnyttelse av mangfoldets ressurser. Det har to aspekter: Det ene er at kompetansen kan utnyttes bedre. Det andre er at mangfold faktisk kan gjøre byer og samfunn mer attraktive.

Konferansen viser eksempler fra Canada (Toronto by) og europeiske og nordiske byer der man bruker mangfoldet på en næringsrettet og positiv måte. Eksemplene er hentet fra yrkeslivet, innen markedsføring, fra profilering av destinasjoner og fra investeringer og nyetableringer. Konferansen vil stimulere til debatt og bevisstgjøring gjennom plenumsinnlegg og parallelle sesjoner. Konferansen inngår i Norges forberedelser til den 10. internasjonale Metropolis konferansen i Toronto 17.- 21. oktober 2005.

Omfang:

Konferansen åpnes av statsråden i Kommunal- og regionaldepartementet og Canadas ambassadør i Norge. Rådet for Drammensregionen er hovedarrangør. Canadas ambassade, Kommunal- og regionaldepartementet, NHO og Drammen kommune er samarbeidspartnere. Konferansen samler trolig 200 – 400 deltakere.

Målgrupper:

Generell målgruppe: Alle som arbeider med og blant innvandrere og deres etterkommere. Spesielle målgrupper: Ledere og mellomledere i sentral, regional og lokal forvaltning, ledere i private bedrifter, politikere og forskere innenfor fagfeltet. Konferansen retter seg særlig mot dem som arbeider med bedrifter, næringsutvikling og kultur.

Forventet resultat:

At beslutningstakere både i offentlig og privat sektor får bedre forståelse av hvordan det kulturelle mangfoldet kan brukes på en positiv måte med hensyn til verdiskaping, vekst, innovasjon og næringsutvikling.

Konferansespråk: Norsk. Noen innlegg og drøftinger på engelsk.

Påmelding

Send påmelding på e-post til: [email protected] eller fyll ut og send vedlagte påmeldingsskjema til Drammen kommune ved Anne Lærum, telefaks 32 80 61 78.

Påmeldingen må inneholde navn, tittel/funksjon, organisasjon, post- adresse, fakturaadresse, e-postadresse, telefonnummer, deltakelse på hele eller deler av konferansen samt bekrefte deltakelse på middagen.

NB! Rabatt ved påmelding før 1. februar. Se siste side for flere opplysninger! Spørsmål? Kontakt Rådet for Drammensregionen telefon 32 82 30 00.

Pmeldingsskjema-e.doc

verdiskapingogkultureltmangfolda41.pdf