Norskkurs på høyere nivå tilbys av kommunene, men ikke alle klarer å komme dit i løpet av 600 gratis timene de får, påpeker Vox, som er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Illustrasjonsfoto
Foto: Jirka Matousek
I en artikkel på utrop.no 11. august gis det et misvisende bilde av hvordan norskopplæringen i Norge er organisert. 
Helga Arnesen, seniorrådgiver og Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør, begge ved Vox
Latest posts by Helga Arnesen, seniorrådgiver og Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør, begge ved Vox (see all)

Å lære norsk er viktig for alle som vil bo og arbeide i Norge. Det krever stor innsats over lang tid å lære et nytt språk i voksen alder. Dette kommer fram i artikkelen i Utrop 11. august, og det stemmer med vårt synspunkt også.

Vi ønsker imidlertid å oppklare noen opplysninger i artikkelen som kan føre til misforståelser.

Hvem får, hvem får ikke?
Norskopplæringen er hjemlet i introduksjonsloven og den gir noen grupper innvandrere rett til gratis opplæring, mens andre må betale selv. Det er den enkelte innvandrers oppholdsgrunnlag etter utlendingsloven og ikke behovet for å kunne norsk som avgjør om man har rett til gratis opplæring eller ikke. Forenklet kan en si at flyktninger og de som kommer grunnet familiegjenforening, har rett til gratis opplæring, mens arbeidsinnvandrere må betale selv.

Krav om norskkunnskaper
Det er krav om å dokumentere norskkunnskaper for å få innvilget statsborgerskap, ikke om å ha deltatt i norskundervisning. Norskkunnskaper kan dokumenteres på ulike måter både med deltakerbevis på gjennomført norskopplæring, men også ved testbevis/vitnemål.

Den gruppen som har rett til gratis norskopplæring, har samtidig plikt til å delta. Dette er et vilkår for å få permanent oppholdstillatelse, noe som igjen gir mulighet for å søke statsborgerskap. Timetallet ble økt fra 300 til 600 timer i 2012. 50 timer samfunnskunnskap er inkludert i disse tallene. Det viser også tankegangen som ligger under introduksjonsloven: den som har rettigheter, har også plikter.

Test for statsborgerskap
Det er politisk enighet på Stortinget om vesentlige sider ved integreringspolitikken, mens det er uenighet om andre sider slik som en eventuell statsborgerprøve. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har uttrykt seg positivt om en statsborgerprøve i samfunnskunnskap. Dette er foreløpig bare et forslag. Imidlertid er det allerede innført obligatoriske tester i norsk og også samfunnskunnskap fra 2014 for enkelte grupper. Endringen ble fremmet under regjeringen Stoltenberg og gjennomføres under regjeringen Solberg.

Nye prøver i norsk
Norskprøve 3 som det refereres til i artikkelen, avholdes ikke lenger, heller ikke Norskprøve 2. De er erstattet av en ny prøve, Norskprøven, hvor de enkelte språkferdighetene som lytte, snakke, samtale og skriftlig framstilling, sensureres hver for seg. Det betyr at man kan få forskjellig resultat på de enkelte delprøvene, og resultatet gjengis ikke lenger som bestått/ikke bestått. Alle får et prøvebevis. Dette håper vi kan føre til at arbeidsgivere slik som Oslo kommune kan vurdere i hvert tilfelle hvilke språkferdigheter som er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne utføre arbeidet sitt. Dette kan gjøres ved at det ikke kreves samme nivå i alle ferdigheter. For eksempel regnes det å skrive en sammenhengende tekst som vanskeligere enn å snakke, lese eller lytte. Dette åpner for at arbeidsgivere kan vurdere på en annen måte hva som er nødvendig for den enkelte og for bedriften. For informasjon om prøvene i norsk og i samfunnskunnskap, se www.norskproven.no og www.samfunnskunnskapsproven.no

Høyere nivå i norsk
Norskprøve 3 som det ble referert til ovenfor, er en prøve på mellomnivå. Det er Bergenstesten som kan brukes som dokumentasjon på høyre nivå/avansert nivå. Denne testen blir brukt ved inntak til høyere utdanning og for å utøve yrker som krever autorisasjon. Vox utvikler nå en test på høyere nivå som vil tilbys fra høsten 2015.

Det stemmer ikke at det bare er få og mest kommersielle leverandører som tilbyr norskopplæring på et høyere nivå. De fleste kommunale tilbydere i Norge har et tilbud for de som har behov for norsk opp mot Bergenstesten.

Imidlertid er det slik at også de som har rett til gratis opplæring, må betale for opplæring opp til høyere nivå med mindre de er klar for Bergenstesten innenfor de 600 timene. Dette fører til at det er et marked for disse kursene.

Gratis, nettbaserte kurs
Det er utviklet flere norske programmer. De er ikke fullfinansiert av det offentlige, så brukerne må betale for dem. Imidlertid har NTNU et nettbasert norskkurs (LearnNow) og et treningsprogram for muntlig norsk (CALST) som er støttet av offentlige midler og begge er gratis tilgjengelig. Norskkurset benytter engelsk, polsk og spansk som hjelpespråk, se Vox sine nettsider

Vox har dessuten utviklet en opplæringsressurs som dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap. Den er gratis og tilbys på 20 språk, se www.samfunnskunnskap.no.

Flott med frivillige
Det er flott at frivillige organisasjoner gir informasjon og gratis opplæring til innvandrere. De dekker et stort behov, og det er også nyttig for innvandrere å få praktisert språket. Nettbaserte tilbud kan med fordel kombineres med dette, gjerne programmer som er gratis.

Illustrasjonsfotoet til saken.