Direktorat får kritikk for skjev begrepsbruk

Ære eller ikke ære

Tvangsekteskap fortsetter å bekymre i Norge
Foto: Scanstockphoto
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har laget en rapport om et begrep få har hørt om.
0Shares

Det handler verken om streng oppdragelse eller direkte voldshandlinger. Nylig kom rapporten ”Æresrelatert ekstrem kontroll – dilemmaer og utfordringer” som NTNU Samfunnsforskning har laget på oppdrag fra IMDi. I rapporten slås det fast at begrepet ”æresrelatert ekstrem kontroll” er lite kjent utenfor IMDi. Begrepet har oppstått i IMDi sitt arbeid mot tvangsekteskap.

Ulike resultat
I rapporten heter det at æresrelatert ekstrem kontroll først og fremst må forstås som en prosess og ikke et statisk fenomen.

– Æresrelatert ekstrem kontroll er en prosess som kan ta mange ulike retninger, med ulik alvorlighetsgrad og ulike konsekvenser for de involverte. For noen er det en periode med streng kontroll, som senere avtar ved at man får en form for dialog og konfliktløsning. For andre er dette en prosess som ender i tvangsekteskap og utstrakt bruk av vold og trakassering, skriver forskerne.

Flere av de spurte var ikke enige i at kontrollen av ungdommene hadde noe med ære å gjøre.

Kritikk mot begrepet
Ni ungdommer med opprinnelse fra blant annet Pakistan, Irak, Afghanistan og India ble dybdeintervjuet i rapporten. Alle hadde på en eller flere måter blitt utsatt for ekstrem kontroll og i mange tilfeller vold fra familiemedlemmer. I tillegg til ungdommene ble skoleansatte, minoritetsrådgivere og fagpersoner intervjuet. Flere av de spurte var ikke enige i at kontrollen ungdommene hadde blitt utsatt for hadde noe med ære å gjøre. Blant dem som mente at dette handlet om ære var det likevel noen som synes begrepet var lite hensiktsmessig, fordi de mente æresbegrepet kunne virke stigmatiserende. Mange mente det var lettere å forholde seg til begrepet ”ekstrem kontroll”.

Utelukker kultur
I faglitteraturen brukes sosial kontroll og ikke æresrelatert ekstrem kontroll. Sosial kontroll handler ikke spesifikt om den kontrollen som skjer i enkelte etniske minoritetsmiljøer og familier, men viser til uformelle sanksjoner man som samfunnsmedlem utsettes for av andre mennesker for å kontrollere ens atferd, tenkemåte, klesdrakt og så videre.

I IMDi-undersøkelsen påpeker informanter at det er snevert å koble ekstrem kontroll bare opp mot ære. De mener dette også handler om kultur. I mange tilfeller er det å holde på kulturen sin en viktig motivasjon for å utøve ekstrem kontroll.

Bruker ikke begrepet
Ifølge Hege Gro Høiland i IMDi benytter direktoratet stort sett begrepet ekstrem kontroll.

At forskerne fikk i oppdrag å lage en rapport om æresrelatert ekstrem kontroll, handler ifølge Høiland om at IMDi ønsket å avgrense undersøkelsen.

Hun forteller at direktoratet har mottatt henvendelser fra ungdommer om ekstrem kontroll  som skyldes ære, og at de ønsket å få kartlagt denne problematikken for å kunne hjelpe de som blir rammet på en best mulig måte.

– Hvordan stiller du deg til innvendinger om at æresrelatert ekstrem kontroll er et ukjent begrep som oppfattes stigmatiserende blant informanter i undersøkelsen?

– Begrepet ble brukt for å finne ut mer om et avgrenset fenomen. Innvendinger mot begrepet gir også et svar, sier Hege Gro Høiland.