Håndtering av regionalt og etnisk mangfold i Ukraina

1Shares

Senter for mangfoldsstudier (DISCO), i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, ønsker velkommen til mangfoldsfrokost med bokpresentasjon.

Ukraina er preget av regionale, etniske, sosio-økonomiske og geopolitiske skillelinjer. Dette skaper grobunn for spenninger mellom ulike grupper av befolkningen. Gjennom det treårige ARDU-prosjektet (uni.oslomet.no) finansiert av Forskningsrådet har forskere fra OsloMet, sammen med ukrainske og tyske forskere, studert hvordan pågående reformprosesser påvirker forholdene mellom befolkningsgruppene i Ukraina. Studien har et særlig fokus på grenseområder i øst og vest, der det etniske mangfoldet er størst.

I forbindelse med lanseringen vil tre av bokas forfattere: Aadne Aasland, Jørn Holm-Hansen og Marthe Handå Myhre, alle fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, presentere noen av bokas hovedfunn.

Sentrale problemstillinger:

Hvorfor har ikke Ukraina valgt en føderal struktur, noe som er vanlig i mange andre land med tilsvarende regionale skillelinjer? Skaper pågående språk- og utdanningsreformer splid mellom de ulike etniske gruppene i ukrainske grenseområder? Og hvordan vurderer ulike befolkningsgrupper selv reformprosessene og ukrainsk etnisitetspolitikk?

Tid: 09.11, kl. 08.30-10.00.
Sted: OsloMet, Pilestredet.