Rasisme i media

Fremmedfrykt og rasisme skapes ikke av mediene. Likevel er det ikke uten betydning hvordan journalister og redaktører forholder seg til det økende mangfoldet i den norske befolkningen og til fremmedfiendtlige holdninger. Gjennom valg av temaer, kildebruk og vinkling av stoffet kan mediene formidle ulike perspektiver på spørsmål som gjelder etniske minoriteter i det norske samfunnet.

Mediene avspeiler i liten grad Norge som et samfunn med borgere av ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Med unntak av kriminalitet og sport, opptrer personer med innvandrerbakgrunn sjelden som aktører eller kilder i stoff som ikke handler spesifikt om innvandrerspørsmål. Dette er en av hovedkonklusjonene i en undersøkelse av norske mediers innvandrerdekning.